Company

Pravni uslovi

Pravni uslovi za Veb-sajt
Ovaj Veb-sajt je u vlasništvu i njega pruža kompanija General Mills (uključujući njena povezana društva) i pruža se u cilju vaše lične zabave, informisanja i obrazovanja. „Veb-sajt”, onako kako se koristi u ovim Uslovima korišćenja, obuhvata naše strane i aplikacije na uslugama društvenih mreža trećih strana, kao što su Facebook ili Twitter, i naše aplikacije na mobilnim uređajima. Vaša upotreba ovog Veb-sajta podleže sledećim odredbama i uslovima. Vaša upotreba Veb-sajta predstavlja vaše prihvatanje ovih odredbi i uslova i vaš pristanak da budete njima obavezani. Ako se ne slažete sa ovim uslovima, nemojte da koristite ovaj Veb-sajt niti bilo koje usluge koje nudi ovaj Veb-sajt.

Zadržavamo pravo da promenimo ove odredbe i uslove u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Redovno proveravajte ovu stranu da biste osigurali da ste upoznati sa svim ažuriranjima i izmenama ovih uslova.

Samo za Sjedinjene Američke Države
Osim ako nije drugačije naznačeno, materijali na ovom Veb-sajtu pružaju se isključivo u svrhu promovisanja proizvoda ili programa dostupnih u Sjedinjenim Američkim Državama, njenim teritorijama, zemljama i protektoratima. Ne dajemo tvrdnje da su materijali na Veb-sajtu prikladni ili dostupni za upotrebu na drugim lokacijama. Ako pristupate Veb-sajtu sa lokacija koje nisu u Sjedinjenim Američkim Državama, odgovorni ste za usaglašenost sa svim važećim lokalnim zakonima.

Politika o autorskom pravu i intelektualnoj svojini
Svi nazivi, logotipi, oznake usluga i zaštitni znaci koji se pojavljuju na ovom Veb-sajtu, uključujući zaštitne znake, oznake usluga, identitete brendova, likove, trgovačke nazive, grafike, dizajne, autorska prava, prepoznatljivi izgled i celokupnu ostalu intelektualna svojina („Sadržaj”), osim kao što je drugačije naznačeno, predstavljaju zaštićenu intelektualnu svojinu kompanije General Mills i njenih povezanih društava ili se koriste uz njihovo odobrenje ili na osnovu njihove licence. To obuhvata celokupni Sadržaj Veb-sajta, zaštićen autorskim pravima i zaštićen kao kolektivni rad.

Upotreba ili zloupotreba ovih zaštićenih znakova ili drugog sadržaja ovog Veb-sajta, osim onako kako je navedeno u ovim Uslovima korišćenja ili u okviru sadržaja Veb-sajta, strogo je zabranjena. Možete da štampate kopije informacija sa ovog Veb-sajta za ličnu upotrebu, da skladištite datoteke na svom računaru za ličnu upotrebu ili da upućujete na ovaj server u svojim sopstvenim dokumentima. Međutim, ne smete da distribuirate tekst ili grafiku drugima bez izričite pisane saglasnosti. Takođe, ne smete, bez naše pisane dozvole, da kopirate i distribuirate ove informacije ni na kom drugom serveru niti da modifikujete ili ponovo koristite tekst ili grafiku na ovom ili nekom drugom sistemu. Zadržavamo sva ostala prava.

Vaša upotreba Veb-sajta je ograničena na ličnu i nekomercijalnu upotrebu osim u slučaju ako druge upotrebe nisu vama izričito odobrene. Ne smete da kopirate, distribuirate, modifikujete, prenosite, ponovo koristite, ponovo objavljujete niti da na drugačiji način prikazujete Sadržaj Veb-sajta u javne ili komercijalne svrhe bez našeg pisanog odobrenja za takvu upotrebu Sadržaja. Ne smete da prikupljate niti da na drugi način sakupljate informacije o drugima, da preduzimate bilo koju radnju koja dovodi do neopravdano velikog opterećenja servera Veb-sajta, da kršite bezbednost Veb-sajta niti da sprovodite bilo koje druge radnje koje izlažu nas ili bilo koje naše korisnike bilo kojoj odgovornosti ili potencijalnoj šteti.

Kompanija General Mills poštuje intelektualnu svojinu drugih i od naših korisnika tražimo da to isto čine. Kompanija General Mills nije odgovorna za sadržaj na drugim veb-sajtovima koje možete pronaći ili kojima možete pristupati kada koristite proizvode ili usluge kompanije General Mills. Materijal koji je dostupan na drugim vebsajtovima ili preko njih može biti zaštićen zakonima o autorskom pravu i intelektualnoj svojini Sjedinjenih Američkih Država i/ili drugih država. Vašu upotrebu tog materijala regulišu uslovi korišćenja tih veb-sajtova, a ne Uslovi korišćenja ovog Veb-sajta.

Politika kompanije General Mills, u odgovarajućim okolnostima i po nahođenju kompanije, jeste da onemogući i/ili zatvori naloge korisnika koji su prekršili ili koji iznova krše autorska prava ili druga prava za intelektualnu svojinu kompanije General Mills i/ili drugih.

Sadržaj koji šalju korisnici
Ovaj Veb-sajt može omogućiti korisnicima da objavljuju tekst, slike, zvuk, video, veze do drugih sajtova ili drugi sadržaj na Veb-sajtu. Zbog toga, možete videti materijale koji su poslati na ovaj Veb-sajt od strane pojedinaca koji nisu povezani sa kompanijom General Mills. Ni kompanija General Mills niti bilo koje od njenih povezanih društava ne podržava te pojedince niti smo na bilo koji način povezani sa bilo kojim materijalima koje oni mogu objavljivati na ovom Veb-sajtu ili za koje mogu postavljati veze sa ovog Veb-sajta. Ni kompanija General Mills niti njena povezana društva (niti njihovi odgovarajući službenici, zaposleni ili zastupnici) ne snose odgovornost bilo koje prirode koja proističe iz veze sa bilo kojim materijalima koje dostave ti pojedinci ili u vezi sa bilo kojim ponašanjem ovih pojedinaca.

Slanjem bilo kog sadržaja na ovaj sajt, vi razumete i slažete se da nam dajete besplatnu, trajnu, neekskluzivnu licencu koja se može podlicencirati, za korišćenje, reprodukciju, objavljivanje, distribuciju, izvođenje, prikaz i izvođenje izvedenih radova na osnovu bilo kojih sadržaja koje je korisnik poslao, u celini ili delimično, u bilo kom obliku (uključujući za promotivne ili marketinške svrhe). Slažete se da nećete omalovažavati, klevetati ili na drugi način naneti štetu bilo kome niti da ćete kršiti bilo čija prava putem bilo kog poslatog sadržaja.

Obaveštenje u vezi sa potraživanjima na osnovu kršenja intelektualne svojine i službenik za obaveštavanje
Ako smatrate da je vaš rad kopiran na bilo koji način gde dolazi do kršenja autorskih prava, dostavite Službeniku za autorska prava kompanije General Mills sledeće informacije:

1. elektronski ili fizički potpis osobe koja je ovlašćena da postupa u ime vlasnika autorskih prava ili drugog interesa u vezi sa intelektualnom svojinom;

2. opis rada zaštićenog autorskim pravima ili druge intelektualne svojine za čija prava tvrdite da su narušena;

3. opis lokacije na Veb-sajtu za materijal za koji tvdite da krši prava, sa dovoljno detalja tako da možemo da ga pronađemo;

4. vaša adresa, broj telefona i e-adresa;

5. vaša izjava da sa dobrom namerom smatrate da sporna upotreba nije dozvoljena od strane vlasnika autorskih prava ili intelektualne svojine, njegovog zastupnika ili na osnovu zakona;

6. vaša izjava, koju dajete pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da su gorenavedene informacije u vašem Obaveštenju tačne i da ste vi vlasnik autorskih prava ili intelektualne svojine ili da ste ovlašćeni da postupate u ime vlasnika autorskih prava ili intelektualne svojine.

Službenik za obaveštenja u kompaniji General Mills za potraživanja na osnovu kršenja autorskih prava ili drugih prava intelektualne svojine dostupan je preko sledeće adrese:

Za poštu
Copyright Agent
c/o General Mills, Inc.
Number One General Mills Blvd
Minneapolis, MN 55426

Putem telefona
(800) 248-7310
Putem faksa
(763) 764-2268

Izjava o odricanju odgovornosti
Bez ograničavanja gorenavedenog, sve na Vebsajtu vam se pruža „TAKVO KAKVO JESTE” BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA PODRAZUMEVANE GARANCIJE ZA PODOBNOST ZA PRODAJU, POBODNOST ZA ODREĐENU SVRHU ILI PRENOS VLASNIŠTVA I IZOSTANAK KRŠENJA PRAVA TREĆIH STRANA. PORED TOGA, NE GARANTUJEMO DA SU VEB-SAJT/VEB-SAJTOVI ILI SERVERI KOJI SKLADIŠTE SAJT/SAJTOVE BEZ VIRUSA. Ne garatujemo da će funkcije sadržane u ovim materijalima biti pružane bez prekida ili bez greške, da će nedostaci biti otklonjeni ili da ovaj Veb-sajt ili server koji ga omogućava ne sadrže viruse ili druge štetne komponente. Ne garantujemo niti iznosimo bilo kakve tvrdnje u vezi sa upotrebom ili rezultatom upotrebe materijala na ovom Veb-sajtu u pogledu njihove tačnosti, ispravnosti, pouzdanosti ili drugog.

Veb-sajt koristite na sopstveni rizik. Niti kompanija General Mills niti bilo koje od njenih povezanih društava neće biti odgovorni ni za kakvu štetu, uključujući direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu ili kaznenu štetu, koja proističe iz vašeg pristupanja ili korišćenja Veb-sajta, bez obzira na način na koji je prouzrokovana, bilo prema ugovoru ili odštetnom postupku. Ako na bilo koji način ne budete zadovoljni ovim Veb-sajtom ili njegovim Uslovima korišćenja ili Politikom privatnosti, vaš jedini i isključivi lek je da prekinete sa upotrebom ovog Veb-sajta i njegovih usluga. (Neke države ne dozvoljavaju izjavu o odricanju podrazumevanih garancija ili isključivanje ili ograničavanje određenih vrsta šteta, tako da se ove odredbe možda neće primenjivati na vas. Ako se utvrdi da je bilo koji deo ovih ograničenja odgovornosti nevažeći ili se ne može sprovoditi iz bilo kog razloga, onda ukupna odgovornost kompanije General Mills i njenih povezanih društava ne prevazilazi jednu stotinu dolara (100 USD).)

Veze
Ovaj Veb-sajt može sadržati Veze koje vam omogućavaju da napustite ovaj Veb-sajt i pređete na druge sajtove koji nisu pod našom kontrolom. Mi ne podržavamo nijedan takav Povezani sajt. Nismo odgovorni za sadržaj ili prenos bilo kog Povezanog Sajta ili bilo koje veze sadržane na Povezanom Sajtu niti za osiguravanje da Povezani Sajtovi ne sadrže greške i viruse. Niti smo odgovorni za uslove korišćenja ili prakse zaštite privatnosti na tim sajtovima. Podstičemo vas da pažljivo pročitate politike svakog sajta koji posetite.

Poslate ideje
Svi komentari, sugestije, ideje, beleške, crteži, koncepti, recepti ili druge informacije koje se otkrivaju ili šalju nama od strane vas preko ovog Veb-sajta ili kao odgovor na pozive na ovom Veb-sajtu („Poslate ideje”) jesu i ostaće naše vlasništvo. Razumete i potvrđujete da imamo i interne i eksterne resurse koji su razvili ili u budućnosti mogu razviti ideje ili druge stavke koje su identične ili slične Poslatim idejama i da smo voljni da razmotrimo Poslate ideje u skladu sa ovim uslovima. U svakom slučaju, nijedna Poslata ideja se ne podnosi u poverenju i ne preuzimamo obavezu, izričitu ili podrazumevanu, time što razmatramo Poslatu ideju. Bez ograničenja, isključivo posedujemo sva trenutno poznata ili buduća prava na Poslate ideje bilo koje vrste I prirode u celom Univerzumu i imamo pravo na neogračenu upotrebu Poslatih ideja u bilo koje svrhe, komercijalne ili druge, bez naknade pužaocu Poslatih ideja.

Izbor zakona i sprovođenja
Vaš pristup Veb-sajtu, kao i odredbe i uslovi i ugovor koji oni predstavljaju regulišu se i tumače na osnovu zakona Sjedinjenih Američkih Država bez obzira na sukob između zakonskih odredbi.

Pristajanje na uslove
Ako se ne slažete sa ovim Uslovima korišćenja ili  Politikom privatnosti objavljenom na Veb-sajtu, nemojte da koristite ovaj Veb-sajt niti bilo koje usluge koje pruža ovaj Veb-sajt. Zadržavamo pravo da unesemo izmene ovih uslova u bilo kom trenutku. S vremena na vreme proveravajte ovu stranu da biste osigurali da ste upoznati sa svim ažuriranjima i izmenama. Vaša upotreba našeg Veb-sajta naznačava prihvatanje svih uslova.

Kontakt podaci
Sa nama možete da stupite u kontakt sa bilo kojim komentarima.