Company

Условия за използване на Уебсайта

 

Настоящият Уебсайт се притежава и предоставя от General Mills (включително нейните дъщерни компании) и е осигурен за лично забавление, информация и образование. „Уебсайт“, както се използва в настоящите „Условия за използване“, включва нашите страници и приложения на страниците на социални мрежи от трети страни, като Facebook или Twitter, както и нашите приложения за мобилни устройства. Вашето използване на настоящия Уебсайт подлежи на следните условия и изисквания. Използването на Уебсайта означава, че приемате настоящите условия и се съгласявате да се съобразявате с тях. Ако не сте съгласни с тези условия, моля не използвайте този Уебсайт или каквито и да било услуги, предлагани от него.

Запазваме си правото да променим настоящите условия по всяко време без предизвестие. Моля, проверявайте често условията за ползване, за да бъдете уведомени за всички актуализации и промени на тези условия.

Политика за авторски права и интелектуална собственост
Всички имена, лога, марки за услуги и търговски марки, които са посочени в този Уебсайт, включително търговски марки, марки за услуги, идентичности на марките, символи, търговски наименования, графики, рисунки, авторски права, търговско оформление, друго съдържание или елементи на Уебсайта, както и всякаква друга интелектуална собственост („Съдържание“), освен ако не е изрично посочено, са защитена интелектуална собственост на General Mills и се използват с разрешение или по лиценз на General Mills. Съдържанието включва Уебсайта, който е защитен с авторски права като колективна работа или компилация.

Строго е забранено използването или злоупотребата със Съдържанието на този Уебсайт, освен ако не е изрично предвидено в настоящото Споразумение или в самото Съдържание.  Можете да отпечатате едно копие от Съдържанието за лично ползване.  Въпреки това, не можете да копирате, разпространявате, променяте, предавате, повторно използвате, повторно публикувате или по някакъв друг начин да показвате Съдържанието без нашето изрично писмено съгласие.  Ние си запазваме всички други права и нищо посочено или подразбиращо се на Уебсайта не Ви предоставя някакъв лиценз или право по силата на патент или търговска марка на General Mills, нейните дъщерни компании или трета страна

Без ограничение на предходното, Вашето използване на Уебсайт се ограничава до лична и некомерсиална употреба, освен ако останалите употреби са Ви предоставени изрично.  Вие не можете да копирате, разпространявате, променяте, предавате, повторно използвате, повторно публикувате или по друг начин да показвате Съдържанието за публични или търговски цели без нашето писмено разрешение.

General Mills не носи отговорност за съдържанието на други уебсайтове, които можете да намерите или посетите, когато използвате продукти или услуги на General Mills.  Материали, достъпни чрез други уебсайтове или на тях, могат да бъдат защитени с авторско право и законите за интелектуална собственост на Съединените щати и/или други страни, както е приложимо.  Условията за ползване на другите уебсайтове, а не на настоящото Споразумение, уреждат използването на тези материали от Вас.

General Mills си запазва правото по свое усмотрение, със или без предизвестие, да ограничи, спре, забрани и/или да прекрати достъпа на който и да е потребител до Уебсайта и използването му .  Това включва, без ограничение, правото да прекрати сметките на потребителите, които General Mills смята, че могат да нарушат или многократно нарушават авторските права или други права на интелектуална собственост на General Mills и/или на други компании.

 Съдържание, предоставено от потребителите
Настоящият Уебсайт позволява на потребителите да публикуват текст, изображения, аудио, видео, връзки към други уебсайта или друго съдържание (общо „Потребителско съдържание“) на Уебсайта.  В резултат на това, можете да видите Потребителско съдържание, което е било публикувано на този Уебсайт от лица, които не са свързани с General Mills. General Mills не одобрява тези лица, нито по някакъв начин компанията е свързана с каквото и да било от Потребителското съдържание, публикувано на настоящия Уебсайт или достъпно чрез него.  На Ваш собствен риск, Вие удостоверявате и се съгласявате да използвате или доверите на Потребителско съдържание.  General Mills не носи никаква отговорност или задължение от какъвто и да е характер, възникнали във връзка с Потребителско съдържание, предоставено от тези лица, или във връзка с поведение на същите.

General Mills не претендира за собственост на Потребителското съдържание.  Въпреки това обаче, чрез предоставяне на Потребителско съдържание на Сайта, Вие осъзнавате и одобрявате, че давате на General Mills безвъзмездно, неотменяемо, многократно, навсякъде, неизключително и напълно подлицензируемо разрешение да използва, възпроизвежда, публикува, разпространява, изпълнява, показва, творчески да възпроизвежда и по някакъв друг начин да използва каквото и да е Потребителско съдържание изцяло или частично, в каквото и да е форма, включително с рекламна или маркетингова цел. 

            Вие разбирате и се съгласявате, че сте изцяло отговорни за съдържанието, което публикувате.  Не можете да публикувате Потребителско съдържание, което нарушава някакъв закон или по някакъв начин е противоречиво и неуместно.  По-конкретно, Вие не можете да предоставяте, добавяте, предавате или оставяте на разположение за Уебсайта, на него или чрез него съдържание, което:

 • нарушава авторско право, търговска марка, патент или други права на интелектуална собственост на трето лице;
 • е невярно, подвеждащо, клеветническо, нецензурно, оскърбително, позорно или с открито сексуално съдържание;
 • нарушава правото на трета страна на личен живот или публичност;
 • принизява хората въз основа на пол, раса, класа, етническа принадлежност, национален произход, религия, сексуална ориентация, увреждане или друга класификация;
 • съдържа епитети или друг изказ, както и материали, предназначени за сплашване, тормоз или за подбуждане към насилие или незаконни действия;
 • укрива самоличността Ви или принадлежността Ви, или съдържа реклама или склоняване;
 • нарушава приложимото местно, щатско, национално или международно право;
 • компанията General Mills добросъвестно смята, че по някакъв начин е противоречиво или неуместно.

  Вие разбирате и се съгласявате, че можете да публикувате само Потребителско съдържание, което притежавате или по някакъв друг начин имате право да публикувате.  Освен това, Вие трябва да получите необходимото разрешение от всяко лице, което може да се идентифицира или замеси чрез Вашето Потребителско съдържание (включително такова, представено чрез фотография и видео), а ако лицето е непълнолетно, също и от неговите родители или настойници (което е приложимо). 

  Вие разбирате и се съгласявате, че General Mills може, но не е задължена, да наблюдава, преглежда, премахва, отхвърля или проверява по всяко време, без предизвестие и по свое усмотрение, Потребителско съдържание, което нарушава настоящото Споразумение или по някакъв начин е противоречиво или има някаква друга причина.

  Уведомление за претенции относно нарушения на интелектуалната собственост и агент за уведомления
  General Mills уважава интелектуалната собственост на други лица и моли нашите потребители да се отнасят по същия начин.  Ако Вие добросъвестно вярвате, че Вашата работа е възпроизведена на Уебсайта по начин, който представлява нарушение на авторските права, можете да уведомите определения от General Mills агент по авторските права [Copyright Agent], като предоставите следната информация:

  а.    Електронен или саморъчен подпис на лице, упълномощено да действа от името на собственика на авторските права или други интереси на интелектуалната собственост;

  б.    описание на материала с авторски права или друга интелектуална собственост, за които твърдите, че са били нарушени;

  в.    описание на мястото в Уебсайта, където се намира материалът, за който твърдите, че се нарушават авторските права, с достатъчно подробности, за да може да го намерим;

  г.     Вашият адрес, телефонен номер и имейл;

  д.    декларация, че добросъвестно вярвате, че използването на материала по начина, за който е подадено оплакването, не е разрешено от собственика на авторските права, негов представител или закона;

  е.    декларация от Вас, че можете да бъдете подведени под наказателна отговорност, ако горепосочената информация във Вашето уведомление е невярна и че Вие имате авторските права или сте собственикът на интелектуалната собственост, или сте упълномощени да действате от името на собственика на материала с авторското право или собственика на интелектуалната собственост.

  Можете да се свържете с определения от General Mills агент за уведомления от претендиращите за нарушения на авторско право или друго нарушение на интелектуалната собственост, както следва:

  По пощата
  Copyright Agent
  c/о General Mills, Inc.
  Number One General Mills Blvd
   Minneapolis, MN 55426 USA

  По телефона
  (800) 248-7310

  По факс
  (763) 764-2268

  Други ограничения

  Нямате право на достъп или използване, както и опити да получите достъп или използване на Уебсайта с цел действия, които биха могли да навредят на нас или на трето лице, намеса в работата на Уебсайта или други продукти и услуги на General Mills, използване на Уебсайта по начин, нарушаващ някакви закони.  По-конкретно и без ограничение, Вие нямате право да: 

 • придобивате или по някакъв начин да събирате информация за други, включително електронни адреси, без тяхно съгласие;
 • предприемате някакви действия, които налагат прекомерно натоварване върху сървърите на Уебсайта;
 • използвате някакво устройство, софтуер или компютърна програма, която да попречи или се опитва да попречи на правилното функциониране на каквато и да е дейност, изпълнявана на Уебсайта;
 • използвате или се опитвате да използвате някакъв автоматизиран процес (включително, без ограничения, паяци и роботи) за достъп или използване на Уебсайта;
 • предприемете действия, които заплашват сигурността на нашата система или мрежа или излагат нас и някои от нашите потребители на каквото и да било отговорност или потенциална вреда. 

Нарушаването на тези условия може да доведе до гражданска или наказателна отговорност.  Можем да разследваме нарушителите на настоящите условия, както и да работим с правоохранителните органи, за да разследваме потребителите, които нарушават настоящите Условия.

Отказ от отговорност
Без да ограничава гореизложеното, цялото съдържание от настоящия Уебсайт Ви се предоставя "ТАКА, КАКТО Е", БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ, ПРЯКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ. БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВА ОБЩИЯ ХАРАКТЕР НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ УЕБСАЙТА/ИТЕ ИЛИ СЪРВЪРИТЕ ПРЕДОСТАВЯЩИ САЙТА/ОВЕТЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ, НЕ СЪДЪРЖАТ ВИРУСИ.  Ние не гарантираме, че функциите, съдържащи се в тези материали, няма да бъдат прекъсвани или ще бъдат без грешки, че дефектите ще бъдат поправени, че Уебсайтът ще бъде на разположение в даден момент или определено място, или че този Уебсайт или сървърът, който го прави достъпен, не съдържат вируси или други вредни компоненти.  Ние не гарантираме, нито правим някакви изявления във връзка с използването или в резултат на използването на материалите в този Уебсайт, от гледна точка на тяхната коректност, точност, надеждност или по някакъв друг начин.

Използването на настоящия Уебсайт е на Ваш риск. General Mills не носи отговорност за каквито и да било щети, включително преки, непреки, случайни, последващи или наказателни вреди, произтичащи от достъпа Ви или използването на Уебсайта, както и да са причинени, било то според договор или закононарушение, или по друга причина.  Ако сте недоволни по някакъв начин от този Уебсайт, имате изключителното право да спрете достъпа и използването на този Уебсайт и неговите услуги.  Тъй като някои юрисдикции не позволяват отказ от отговорност на подразбиращи се гаранции или изключване или ограничаване на определени видове вреди, отговорността на General Mills при такива законодателства се ограничава до степента, позволена от закона. Ако се установи, някоя част от тези ограничения по отношение на отговорността е невалидна или неприложима поради някаква причина, тогава общата отговорност на General Mills не трябва да надвишава сто американски долара (100 щ.д.).

Връзки
Този уебсайт може да съдържа връзки, позволяващи Ви да напуснете Уебсайта заради други сайтове, които не са под наш контрол.  Ние не насърчаваме такива свързани сайтове.  Ние не отговаряме за съдържанието или предаването на каквито и да било свързани сайтове или на някаква връзка, съдържаща се в свързания сайт и не гарантираме, че свързаните сайтове са без грешки и нямат вируси.  Не отговаряме също за практиките за поверителност на такива сайтове.  Съветваме Ви да прочетете внимателно политиката на всеки сайт, който посещавате.

Предоставени идеи
Независимо от всичко друго в настоящите условия, всички коментари, предложения, идеи, бележки, скици, концепции, рецепти или друга информация, разкрити или предоставени ни от Вас чрез този Уебсайт или в отговор на предложения в този уеб сайт ("Предоставени идеи"), са наша собственост и остават такива.  Вие разбирате и приемате, че ние имаме вътрешни и външни източници, които може да са разработили или може в бъдеще да развият идеи или други елементи, идентични или подобни на Предоставените идеи и че ние сме единствено готови да разгледаме Предоставените идеи при тези условия.  При всички случаи никоя Предоставена идея не се предоставя поверително и ние не поемаме задължения, изрични или по подразбиране, като разглеждаме Предоставена идея.  Без ограничение, ние следва да имаме изключителните права на всички известни понастоящем или за в бъдеще Предоставени идеи от всякакъв вид и характер , навсякъде по света, както и да имаме правото да използваме свободно Предоставените идеи за всякакви цели, търговски или някакви други, без да компенсираме финансово доставчика на Предоставените идеи.

Информация за контакт
Можете да се свържете с на с всякакви коментари.