Company

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของและจัดหาโดยบริษัท General Mills (รวมถึงบริษัทในเครือ) และมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความบันเทิง ข้อมูลและความรู้แก่คุณโดยส่วนตัว "เว็บไซต์” ที่ใช้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ ได้แก่ หน้าเว็บและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของเราบนบริการเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น Facebook หรือ Twitter และแอปพลิเคชันของเราบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และถือว่าคุณตกลงยอมรับผลผูกพันของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว ถ้าคุณไม่ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการใดก็ตามที่เว็บไซต์นี้นำเสนอ

เราขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดคอยตรวจสอบเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณรับทราบถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้

นโยบายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อ โลโก้ เครื่องหมายการบริการ และเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ อัตลักษณ์ของแบรนด์ ลักษณะ ชื่อทางการค้า ภาพ การออกแบบ ลิขสิทธิ์ การคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (Trade dress) องค์ประกอบเนื้อหาอื่น ๆ ของเว็บไซต์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นทั้งหมด ("เนื้อหา") ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้รับความคุ้มครอง หรือได้รับอนุญาตให้ใช้หรือภายใต้ใบอนุญาตของ General Mills ยกเว้นแต่ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน เนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ในฐานะผลงานโดยรวมหรือการรวบรวม

การใช้หรือการใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ในทางที่ผิดถือเป็นข้อห้ามอย่างเคร่งครัด ยกเว้นแต่ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงหรือในเนื้อหาของเว็บไซต์เอง คุณสามารถพิมพ์สำเนาของเนื้อหานี้เพื่อการใช้ส่วนตัวได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถคัดลอก เผยแพร่ ดัดแปลง ถ่ายโอน ใช้ซ้ำ โพสต์ซ้ำ หรือแสดงเนื้อหาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเด็ดขาด เราขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด และไม่มีเนื้อหาใดที่ระบุว่าหรือสื่อเป็นนัยว่าเว็บไซต์นี้ให้อนุญาตหรือให้สิทธิ์แก่คุณภายใต้สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้าของ General Mills บริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สามอื่นใด

ทั้งนี้ไม่มีข้อจำกัดสำหรับข้อความก่อนหน้านี้ การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณมีข้อกำจัดเพื่อการใช้ส่วนตัวและการใช้ที่ไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น ยกเว้นแต่การใช้ที่คุณได้รับอนุญาตอย่างชัดเจน คุณต้องไม่คัดลอก แจกจ่าย ดัดแปลง ถ่ายโอน ใช้ซ้ำ โพสต์ซ้ำ หรือแสดงเนื้อหาต่อสาธารณะหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเด็ดขาด

General Mills จะไม่รับผิดชอบเนื้อหาบนเว็บไซต์อื่นที่คุณอาจพบเจอหรือเข้าถึงเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ General Mills เนื้อหาที่อยู่ในหรือบนเว็บไซต์อื่นอาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น ๆ ที่มีผลใช้บังคับ ข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์เหล่านี้และไม่ใช่ข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับกับการใช้งานสื่อดังกล่าวของคุณ

General Mills ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการจำกัด ระงับ ปิดใช้งาน และ/หรือยกเลิกการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ ตามดุลยพินิยของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิ์ในการเพิกถอนบัญชีของผู้ใช้ที่ General Mills เชื่อว่าได้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของ General Mills และ/หรือผู้อื่น ไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง

เนื้อหาที่ผู้ใช้นำเสนอ
เว็บไซต์นี้อาจอนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ลิงก์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น หรือเนื้อหาอื่น (รวมเรียกว่า “การนำเสนอของผู้ใช้”) ลงในเว็บไซต์ ด้วยเหตุนี้ คุณจึงอาจเห็นการนำเสนอของผู้ใช้ ที่ได้นำเสนอลงในเว็บไซต์นี้โดยบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ General Mills General Mills ไม่ได้รับรองบุคคลเหล่านี้ และเรามิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับการนำเสนอของผู้ใช้ที่โพสต์ลงในเว็บไซต์นหรือที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้ คุณได้รับทราบและตกลงว่าการใช้ใดก็ตามและความไว้ใจในการนำเสนอของผู้ใช้อถือว่าเป็นความเสี่ยงของตัวคุณเอง General Mills จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ทั้งสิ้นสำหรับลักษณะการนำเสนอใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของผู้ใช้ หรือการกระทำของผู้ใช้เหล่านี้

General Mills ไม่ถือว่าตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในการนำเสนอของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ด้วยการส่งการนำเสนอของผู้ใช้ลงในเว็บไซต์ ถือว่าคุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณได้มอบสื่อเนื้อหาที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ที่เพิกถอนไม่ได้ ไม่มีวันหมดอายุทั่วโลก และไม่ใช่กรรมสิทธิ์แต่ผู้เดียวให้กับ General Mills และอนุญาตให้สามารถมอบสิทธิ์ในการใช้ ทำซ้ำ ตีพิมพ์เผยแพร่ แจกจ่าย ดำเนินการ แสดง ปรับเปลี่ยนงานในเชิงสร้างสรรค์ และใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวต่อได้อย่างสมบรูณ์สำหรับการนำเสนอของผู้ใช้ดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่าในรูปแบบใด รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายหรือการตลาด

คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาที่คุณโพสต์แต่เพียงผู้เดียว คุณต้องไม่โพสต์การนำเสนอของผู้ใช้ที่เป็นการละเมิดกฎหมายใดทั้งสิ้น หรืออาจเป็นสาเหตุให้คัดค้านหรือไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณต้องไม่ยื่นส่ง เพิ่ม โอน โพสต์ หรือเสนอเนื้อหาลงในหรือผ่านเว็บไซต์ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่

      

    • ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม
    •  

      

    • เป็นเท็จ สื่อให้เข้าใจผิด กล่าวร้าย หมิ่นประมาท อนาจาร หยาบคาย มุ่งร้าย เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศอย่างชัดเจน
    •  

      

    • ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือการเผยแพร่ข่าวของบุคคลที่สาม
    •  

      

    • สร้างความเสื่อมเสียต่อผู้อื่นเนื่องจากเรื่องเพศ เชื้อชาติ ชั้นวรรณะ ชาติพันธ์ ประเทศต้นกำเนิด ศาสนา รสนิยมทางเพศ ความพิการหรือการแบ่งแยกอื่น ๆ
    •  

      

    • ใช้คำไม่สุภาพหรือภาษาหรือสื่อเนื้อหาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อข่มขู่ ล่วงละเมิดหรือเพื่อชักจูงให้ใช้ความรุนแรงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นใด
    •  

      

    • บิดเบือนอัตลักษณ์ของคุณหรือผู้มีส่วนร่วมหรือมีการโฆษณาหรือการชักชวน
    •  

      

    • ละเมิดกฎหมายระดับท้องถิ่น รัฐ ประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลใช้บังคับ
    •  

      

    • General Mills เชื่อมั่นด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าอาจเป็นสาเหตุให้คัดค้านหรือไม่เหมาะสม
    •  

คุณเข้าใจและตกลงว่าคุณสามารถโพสต์การนำเสนอของผู้ใช้ที่เป็นของตัวคุณเองได้เท่านั้น หรือที่คุณมีสิทธิ์ในการโพสต์ นอกจากนี้ คุณยังต้องได้รับอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดจากบุคคลที่ระบุไว้ในหรือถูกพาดพิงถึงในการนำเสนอของผู้ใช้ของคุณ (รวมถึงบุคคลที่อยู่ในภาพหรือเนื้อหาวิดีโอ) และในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ ต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายตามความเหมาะสม

คุณเข้าใจและยอมรับว่า General Mills อาจดำเนินการแต่ไม่มีผลผูกมัดในการติดตามตรวจสอบ พิจารณาทบทวน ปฏิเสธ ลบ หรือแก้ไขการนำเสนอของผู้ใช้ที่ละเมิดข้อตกลงนี้ หรืออาจเป็นสาเหตุให้คัดค้านหรือไม่เหมาะสมได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

การประกาศแจ้งเพื่ออ้างสิทธิ์ในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและตัวแทนสำหรับการประกาศแจ้ง
General Mills เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และเราขอให้ผู้ใช้ของเราปฏิบัติเช่นเดียวกัน ถ้าคุณเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่างานของคุณถูกผลิตซ้ำบนเว็บไซต์นี้ในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ คุณควรแจ้งให้ตัวแทนฝ่ายลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งของ General Mills ทราบพร้อมด้วยข้อมูลต่อไปนี้

ก. ลายมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือลายมือชื่อทางกายภาพของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น

ข. รายละเอียดของงานที่มีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่คุณอ้างว่ามีการละเมิด

ค. รายละเอียดของจุดตำแหน่งในเว็บไซต์ที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิ์ พร้อมด้วยรายละเอียดที่มากพอเพื่อให้เราสามารถค้นพบได้

ง. ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของคุณ

จ. คำแถลงการของคุณที่ว่าคุณเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าการใช้ที่คุณคัดค้านดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา ตัวแทน หรือกฎหมาย

ฉ. คำแถลงการของคุณ ที่ทำภายใต้บทลงโทษฐานให้การเท็จ ว่าข้อมูลข้างต้นในการอ้างสิทธิ์ของคุณนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและคุณคือเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา

 

ข้อมูลสำหรับการติดต่อตัวแทนฝ่ายลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งของ General Mills สำหรับการประกาศอ้างสิทธิ์การละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา คือดังต่อไปนี้

ทางไปรณีย์
Copyright Agent
c/o General Mills, Inc.
Number One General Mills Blvd
Minneapolis, MN 55426 U.S.A.

ทางโทรศัพท์
(800) 248-7310

ทางโทรสาร
(763) 764-2268

ข้อจำกัดอื่น ๆ

คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ หรือพยายามเข้าถึงหรือใช้บริการเพื่อดำเนินการที่อาจเป็นอันตรายต่อเราหรือบุคคลที่สาม รบกวนการดำเนินงานของเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ของ General Mills หรือใช้บริการในลักษณะใดก็ตามที่เป็นการละเมิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น โดยไม่มีข้อจำกัด คุณต้องไม่

      

    • เก็บเกี่ยวหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น รวมถึงที่อยู่อีเมลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขา
    •  

      

    • ดำเนินการใดก็ตามที่เป็นการเรียกร้องการโหลดข้อมูลขนาดใหญ่บนเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์โดยไม่มีเหตุผลสมควร
    •  

      

    • ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์หรือวิธีการใดก็ตามที่เป็นการรบกวนหรือพยายามที่จะรบกวนการทำงานอย่างถูกต้องของเว็บไซต์หรือกิจกรรมใดก็ตามที่ดำเนินการบนเว็บไซต์
    •  

      

    • ใช้หรือพยายามที่จะใช้กระบวนการอัตโนมัติใดก็ตาม (รวมถึง สไปเดอร์และโรบอท โดยไม่มีข้อจำกัด) เพื่อเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์
    •  

      

    • มีส่วนร่วมในดำเนินการอื่นใดก็ตามที่เป็นการคุกคามระบบหรือความปลอดภัยของเครือข่ายของเรา หรือทำลายการป้องกันของเราหรือผู้ใช้ของเราซึ่งอาจทำให้ต้องรับผิดหรือได้รับอันตราย
    •  

การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้อาจส่งผลให้ต้องรับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา เราอาจสอบสวนการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้และร่วมงานกับหน่วยงานผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ
ทั้งนี้ไม่มีข้อจำกัดสำหรับข้อความก่อนหน้านี้ การจัดหาสื่อเนื้อหาทั้งหมดให้คุณในเว็บไซต์นี้เป็น "อย่างที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันแต่อย่างใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยชัดเจนหรือสื่อเป็นนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันความสามารถเชิงพาณิชย์ที่สื่อเป็นนัย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือสิทธิครอบครองที่เฉพาะเจาะจง และไม่ละเมิดสิทธิ โดยไม่จำกัดเพียงหลักการทั่วไปก่อนหน้านี้ เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือบริการที่ทำให้มีเว็บไซต์นี้ปราศจากไวรัส เราไม่รับประกันว่าคุณสมบัติต่าง ๆ ที่อยู่ในเนื้อหาเหล่านี้จะไม่มีความขัดข้องหรือข้อผิดพลาด แต่ทั้งนี้ข้อบกพร่องดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข หรือรับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะพร้อมใช้งานได้ในเวลาใดเวลาหนึ่งหรือสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้มีเว็บไซต์นี้จะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น เราไม่รับประกันหรือให้การรับรองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือผลลัพธ์ของการใช้สื่อในเว็บไซต์นี้ในแง่ของความถูกต้อง ความแม่นยำ ความเชื่อถือได้ หรืออื่น ๆ

การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณเป็นความเสี่ยงของตัวคุณเอง General Mills จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหาย รวมถึงความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยมิได้ตั้งใจ เป็นผลต่อเนื่องหรือที่เป็นการลงทัณฑ์ สิ่งที่เกิดและได้เป็นสาเหตุจากการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของคุณ ไม่ว่าจะตามสัญญาหรือการละเมิดหรืออื่น ๆ ถ้าคุณเกิดไม่พึงพอใจในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม การแก้ไขของคุณแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและเฉพาะตัวคุณเท่านั้นคือการหยุดการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้และบริการของเว็บไซต์นี้ เนื่องจากขอบเขตอำนาจของศาลบางแห่งไม่อนุญาตข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบของการรับประกันที่สื่อเป็นนัยหรือการยกเว้นหรือข้อจำกัดของความเสียหายบางประเภทโดยเฉพาะ ความรับผิดของ General Mills ในเขตอำนาจศาลดังกล่าวจะถูกจำกัดเพียงภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต หากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อจำกัดเหล่านี้จะไม่มีผลใช้หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผลรวมของความรับผิดของ General Mills จะมีจำนวนไม่เกินหนึ่งร้อยเหรียญสหรัฐฯ (US$100)

ลิงก์
เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ที่สามารถนำคุณออกจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเรา เราจะไม่รับรองการลิงก์ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการโอนไปยังเว็บไซต์ที่ถูกลิงก์หรือลิงก์ใดก็ตามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ถูกลิงกหรือรับรองว่าเว็บไซต์ที่ลิงก์นั้นไม่มีข้อผิดพลาดและไวรัส และเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อกำหนดหรือวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมให้ละเอียด

แนวคิดที่นำเสนอ
ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดทั้งสิ้นในข้อกำหนดเหล่านี้ ความคิดเห็น ข้อแนะนำ แนวคิด บันทึก ภาพ ทั้งหมด กรอบความคิด การได้รับข้อมูลหรือข้อมูลอื่นใดทั้งหมดที่คุณได้เปิดเผยหรือนำเสนอต่อเราทางเว็บไซต์นี้หรือเพื่อตอบสนองต่อการร้องขอของเว็บไซต์นี้ ("แนวคิดที่นำเสนอ") จะเป็นและจะคงเป็นทรัพย์สินของเรา คุณเข้าใจและรับทราบว่าเรามีแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกที่อาจพัฒนาหรือในอนาคตจะมีการพัฒนาแนวคิดหรือสิ่งอื่นที่คล้ายกับหรือเหมือนกับแนวคิดที่นำเสนอของคุณทุกประการ และเราสมัครใจที่จะพิจารณาแนวคิดที่นำเสนอตามข้อกำหนดเหล่านี้ ในทุกกรณี ไม่มีแนวคิดที่นำเสนอเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ และโดยการพิจารณาแนวคิดที่นำเสนอนั้นไม่มีผลผูกพันใดต่อเราทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยชัดเจนหรือสื่อเป็นนัย โดยไม่มีข้อจำกัด เราจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แนวคิดที่นำเสนอเหล่านี้ทั้งหมดที่ทราบในปัจจุบันหรือภายหลังจากนี้ทุกรูปแบบและทุกลักษณะตลอดไปแต่เพียงผู้เดียว และมีสิทธิ์ในการหวงห้ามการใช้แนวคิดที่นำเสนอไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ทางการค้าหรืออื่นใดก็ตาม โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้จัดหาแนวคิดที่นำเสนอดังกล่าว

ข้อมูลการติดต่อ
คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ เพื่อเสนอความคิดเห็น