Company

Användningsvillkor för webbplatsen

Den här webbplatsen ägs och tillhandahålls av General Mills (inklusive dess samarbetspartners) och är avsedd för personlig underhållning, information och utbildning. I ordet "webbplats" som det används i de här villkoren ingår våra sidor och applikationer på sociala nätverk från tredje part, såsom Facebook eller Twitter, samt våra applikationer för mobilenheter. När du använder webbplatsen gör du det enligt följande villkor. Genom att använda webbplatsen godkänner du villkoren och samtycker till att vara bunden av dem. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda webbplatsen eller några av de tjänster som erbjuds på den.

Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren när som helst utan förvarning. Du bör regelbundet kontrollera villkoren för att försäkra dig om att du känner till eventuella uppdateringar eller ändringar.

Policy för upphovsrätt och immateriella rättigheter
Alla namn, logotyper, tjänstemärken och varumärken som används på webbplatsen, inklusive webbplatsens varumärken, tjänstemärken, märkesprofiler, gestalter, varunamn, grafik, designer, upphovsrätter, märkesutseende ("trade dress"), övrigt innehåll och element, samt alla andra immateriella rättigheter ("innehållet"), utgör om ingenting annat uttryckligen anges skyddade immateriella rättigheter som tillhör eller används med tillstånd eller licens från General Mills. I innehållet ingår webbplatsen, som är upphovsrättsligt skyddad som samlingsverk eller sammanställning.

Bruk eller missbruk av innehållet på webbplatsen på annat sätt än vad som uttryckligen tillåts enligt det här avtalet eller i själva innehållet är strängt förbjudet. Du får skriva ut en kopia av innehållet för personlig användning. Du får dock inte på något annat sätt kopiera, sprida, ändra, överföra, återanvända, återdela eller på annat sätt visa innehållet utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. Vi förbehåller oss alla andra rättigheter, och ingenting som anges eller antyds på webbplatsen innebär att du får någon licens eller rättighet under något patent eller varumärke som tillhör General Mills, dess samarbetspartners eller någon tredje part.

Utan begränsning av ovanstående är din användning av webbplatsen begränsad till personliga och icke-kommersiella syften, såvida du inte har fått uttryckligt tillstånd att använda den på annat sätt. Du får inte kopiera, sprida, överföra, återanvända, återdela eller på annat sätt visa innehållet offentligt eller i kommersiellt syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

General Mills ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser som du kan hitta eller komma åt genom att använda General Mills produkter eller tjänster. Material som finns tillgängligt på eller genom andra webbplatser kan vara skyddat av upphovsrätt och de lagar för immateriella rättigheter som gäller i USA och/eller andra lagar som gäller i det aktuella sammanhanget. Din användning av sådana webbplatser styrs av användningsvillkoren för dessa, och inte av detta avtal.

General Mills förbehåller sig rätten att helt efter eget godtycke begränsa, avbryta, avaktivera och/eller avsluta en användares åtkomst till och användning av webbplatsen med eller utan förvarning. Detta inkluderar men är inte begränsat till rätten att avsluta konton som tillhör användare som General Mills tror kan bryta, eller upprepade gånger ha brutit, mot upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter som tillhör General Mills och/eller andra parter.

Innehåll som läggs upp av användare
Det kan hända att webbplatsens användare får lägga upp text, bilder, ljudklipp, videoklipp, länkar till andra webbplatser eller annat innehåll (sammantaget kallat "användarbidrag") på webbplatsen. Det kan därmed hända att du får se användarbidrag som har lagts upp på webbplatsen av personer som inte har någon anknytning till General Mills. General Mills stöder inte dessa personer och är inte på något sätt kopplat till de användarbidrag som läggs upp på eller kan kommas åt genom webbplatsen. Du godkänner och samtycker till att din användning av och tilltro till eventuella användarbidrag sker på egen risk. General Mills åtar sig inget ansvar och inga som helst skyldigheter i samband med användarbidrag som tillhandahålls av dessa personer eller i fråga om personernas beteende.

General Mills äger inte användarbidragen. Genom att lämna användarbidrag till webbplatsen förstår du och samtycker du dock till att du ger General Mills en royaltyfri, oåterkallelig, evig, världsomspännande, icke-exklusiv och fullt vidarelicensierbar licens att använda, återge, publicera, sprida, framföra, visa, skapa härledda verk från och på annat sätt utnyttja hela eller delar av sådana användarbidrag i valfritt format, inklusive i marknadsförings- och PR-syfte.

Du förstår och samtycker till att du själv är helt och hållet ansvarig för det innehåll som du lägger upp. Du får inte lägga upp användarbidrag som strider mot några lagar eller som på annat sätt kan vara stötande eller olämpliga. I synnerhet får du inte skicka in, lägga till, överföra, lägga upp eller tillhandahålla innehåll till, på eller genom webbplatsen som:

      

    • inkräktar på någon tredje parts upphovsrätt, varumärke, patent eller annan materiell rättighet;
    •  

      

    • är falskt, missvisande, ärekränkande, skymfande, obscent, nedsättande, hatiskt eller har tydlig sexuell innebörd;
    •  

      

    • bryter mot en tredje parts rätt till sekretess eller publicitet;
    •  

      

    • nedvärderar andra på grund av kön, ras, klass, etnicitet, nationalitet, religion, sexuell läggning, handikapp eller annan klassificering;
    •  

      

    • innehåller svordomar eller annat språk eller material med avsikt att hota, trakassera eller uppmuntra till våld eller olagliga handlingar;
    •  

      

    • felaktigt framställer din identitet eller dina anknytningar eller innehåller annonsmaterial eller inbjudningar;
    •  

      

    • bryter mot någon tillämplig lokal, delstatlig, nationell eller internationell lag;
    •  

      

    • General Mills i god tro anser vara stötande eller olämpligt på något annat sätt.
    •  

Du förstår och samtycker till att du endast får lägga upp användarbidrag som du äger eller av andra skäl har rätt att lägga upp. Du måste dessutom inhämta alla nödvändiga tillstånd från eventuella personer som identifieras eller antyds i ditt användarbidrag (inklusive personer på bilder eller i videoklipp) och vad gäller minderåriga även från deras föräldrar eller vårdnadshavare.

Du förstår och samtycker till att General Mills när som helst, utan förvarning och helt efter eget godtycke kan, men inte är skyldigt att, övervaka, granska, radera, avsäga sig eller revidera användarbidrag som bryter mot det här avtalet eller på annat sätt är stötande, eller av något annat skäl.

Anmälan om brott mot immateriella rättigheter och representant för mottagande av anmälningar
General Mills respekterar andras immateriella rättigheter, och vi ber våra användare att göra detsamma. Om du i god tro anser att något av dina verk har återgivits på webbplatsen på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång kan du kontakta General Mills upphovsrättsrepresentant och lämna följande information:

a. en elektronisk eller fysisk underskrift av den person som har rätt att vidta åtgärder på uppdrag av ägaren av den aktuella upphovsrätten eller immateriella rättigheten;

b. en beskrivning av det upphovsrättsligt skyddade verk eller den immateriella rättighet som du anser vara föremål för intrång;

c. en beskrivning av var på webbplatsen det material som du anser utgöra intrång finns, med tillräckligt detaljerad information för att vi ska kunna hitta det;

d. din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress;

e. en försäkran av dig om att du i god tro anser att den ifrågasatta användningen inte har godkänts av innehavaren av upphovsrätten eller den immateriella rättigheten eller dennes representant, eller är tillåtet enligt lag;

f. en försäkran av dig, under straffansvar för mened, om att ovanstående information i din anmälan är sann och att du är ägare av upphovsrätten eller den immateriella rättigheten eller har rätt att vidta åtgärder på uppdrag av ägaren av upphovsrätten eller den immateriella rättigheten.

General Mills utsedda upphovsrättsrepresentant för anmälan om brott mot upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter kan nås på följande sätt:

Per post
Copyright Agent
c/o General Mills, Inc.
Number One General Mills Blvd
Minneapolis, MN 55426 U.S.A.

Per telefon
+1 (800) 248-7310

Per fax
+1 (763) 764-2268

Övriga begränsningar

Du får inte komma åt eller använda, eller försöka komma åt eller använda, tjänsterna i syfte att göra någonting som skulle kunna skada oss eller någon tredje part, störa driften av webbplatsen eller General Mills övriga produkter och tjänster eller använda tjänsterna på ett sätt som bryter mot några lagar. Du får till exempel, men utan begränsning, inte:

      

    • skörda eller på annat sätt samla in information om andra, inklusive e-postadresser, utan deras tillstånd;
    •  

      

    • göra någonting som skapar en orimligt stor belastning på webbplatsens servrar;
    •  

      

    • använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa den normala funktionen hos webbplatsen eller de aktiviteter som utförs på den;
    •  

      

    • använda eller försöka använda något automatiserat förlopp (inklusive men inte begränsat till spindlar och robotar) för att komma åt eller använda webbplatsen;
    •  

      

    • göra någonting annat som hotar vårt system eller vårt nätverks säkerhet eller som utsätter oss eller några av våra användare för problem eller potentiell skada.
    •  

Brott mot dessa villkor kan leda till civil- eller straffrättsligt ansvar. Vi kan komma att utreda brott mot villkoren och samarbeta med polismyndigheter för att åtala användare som bryter mot villkoren.

Friskrivningsklausul
Utan begränsning av ovanstående tillhandahålls allt material på webbplatsen "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSE. UTAN BEGRÄNSNING AV ALLMÄNGILTIGHETEN HOS FÖREGÅENDE LÄMNAR VI INGA GARANTIER FÖR ATT WEBBPLATSEN/WEBBPLATSERNA ELLER DE SERVRAR SOM GÖR DESSA TILLGÄNGLIGA ÄR FRIA FRÅN VIRUS. Vi garanterar inte att materialets funktioner är oavbrutna eller felfria, att eventuella fel kommer att åtgärdas, att webbplatsen kommer att vara tillgänglig vid en viss tid eller på en viss plats eller att webbplatsen eller den server som gör den tillgänglig är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Vi garanterar inte, och gör inga påståenden angående, användningen av eller resultatet av användningen av materialet på webbplatsen i fråga om korrekthet, riktighet, tillförlitlighet eller någonting annat.

Du använder webbplatsen på egen risk. General Mills ansvarar inte för eventuella skador inklusive direkta, indirekta, oförutsedda eller straffmässiga skador eller följdskador som uppstår genom din åtkomst eller användning av webbplatsen oavsett om dessa uppstår genom kontrakt, kränkning eller på annat sätt. Om du på något sätt är missnöjd med webbplatsen är din enda möjliga åtgärd att avbryta åtkomsten och användningen av webbplatsen och dess tjänster. Eftersom det inom vissa domsrätter inte är tillåtet att avsäga sig underförstådda garantier, eller att avsäga sig eller begränsa vissa typer av skadeansvar, begränsas General Mills ansvar i sådana fall endast i den mån som lagen tillåter. Om någon del av denna ansvarsfriskrivning av någon anledning befinns vara ogiltig eller ej rättsligt verkställbar ska General Mills sammantagna ansvar inte överstiga etthundra US-dollar (US$100).)

Länkar
Den här webbplatsen kan innehålla länkar som gör att du lämnar den och går till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi stöder inga sådana länkade webbplatser. Vi ansvarar inte för innehåll på eller överföringar från länkade webbplatser eller för några länkar som finns på dem eller för att de länkade webbplatserna är fria från fel och virus. Vi ansvarar inte heller för dessa webbplatsers villkor eller sekretesspolicyer. Vi rekommenderar att du noga läser villkoren för varje webbplats som du besöker.

Inskickande av idéer
Oaktat övrigt som står i dessa villkor förblir alla kommentarer, förslag, idéer, meddelanden, ritningar, koncept eller annan information som du uppger eller skickar in till oss genom webbplatsen eller som svar på inbjudningar på webbplatsen ("inskickade idéer") vår egendom. Du förstår och bekräftar att vi har såväl interna som externa resurser som kan ha utvecklat eller kan komma att utveckla idéer eller andra saker som är identiska med eller liknar de inskickade idéerna och att vi endast tar emot inskickade idéer enligt dessa villkor. Under alla omständigheter råder ingen sekretess kring inskickade idéer och vi åtar oss inga skyldigheter, uttryckliga eller underförstådda, genom att vi beaktar de inskickade idéerna. Vi äger utan begränsning och med ensamrätt alla nu kända och hädanefter befintliga rättigheter till de inskickade idéerna av alla slag i hela världen och har rätt att utan begränsning använda de inskickade idéerna i vilket syfte som helst, även kommersiellt, utan kompensation till den som har skickat in idéerna.

Kontaktinformation
Du är välkommen att kontakta oss med eventuella kommentarer.