Company

Warunki korzystania z Witryny internetowej

Niniejsza Witryna internetowa należy do przedsiębiorstwa General Mills i jest przez nie udostępniania (w tym jej podmioty stowarzyszone) w celu zapewnienia Państwu rozrywki, informacji i wiedzy. Termin „Witryna internetowa”, który jest stosowany w niniejszych Warunkach, odnosi się także do naszych stron i aplikacji, które udostępniamy w zewnętrznych serwisach społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter oraz naszych aplikacji przeznaczonych dla urządzeń mobilnych. Korzystanie przez Państwa z niniejszej Witryny internetowej podlega zasadom i warunkom, które określono poniżej. Korzystanie przez Państwa z Witryny internetowej oznacza, iż akceptują Państwo te zasady i warunki oraz zgadzają się im podlegać. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z tymi warunkami, prosimy nie korzystać z niniejszej Witryny internetowej ani żadnych usług dostępnych za jej pośrednictwem.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych zasad i warunków w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Prosimy o częste sprawdzanie niniejszych zasad i warunków, aby upewnić się, że znają Państwo zmiany, które mogły zostać wprowadzone.

Polityka dotycząca praw autorskich i własności intelektualnej

Wszystkie nazwy, loga, znaki usługowe i handlowe, które są publikowane w niniejszej Witrynie internetowej, w tym znaki handlowe, usługowe, identyfikacje wizualne, znaki, nazwy handlowe, grafiki, projekty, prawa autorskie, szaty graficzne, inne treści lub elementy Witryny internetowej oraz cała pozostała własność intelektualna („Treści”), o ile wyraźnie nie określono inaczej, stanowią chronioną własność intelektualną przedsiębiorstwa General Mills lub chronioną własność intelektualną, wykorzystywaną na podstawie pozwolenia lub licencji udzielonej przedsiębiorstwu General Mills. Treści obejmują Witrynę internetową, która jest chroniona prawami autorskimi jako dzieło zbiorowe lub kompilacja.

Stanowczo zabrania się korzystania lub niewłaściwego korzystania z Treści zamieszczanych w niniejszej Witrynie, w celach innych niż wyraźnie określone w niniejszej Umowie lub w tych Treściach.  Dozwolone jest wydrukowanie jednego egzemplarza Treści na własny użytek.  Nie można jednak kopiować, rozpowszechniać, modyfikować, przekazywać, wykorzystywać ponownie, ponownie publikować ani wyświetlać Treści w inny sposób bez wyraźnej zgody udzielonej przez nas na piśmie.  Zastrzegamy sobie wszystkie pozostałe prawa i żadne informacje podane w Witrynie internetowej lub których można domniemywać na podstawie tej Witryny nie powodują przyznania Państwu licencji ani praw w ramach jakiegokolwiek patentu lub znaku handlowego należącego do przedsiębiorstwa General Mills, jego podmiotów stowarzyszonych lub jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych.

Bez ograniczenia powyższych postanowień, korzystanie przez Państwa z Witryny internetowej jest ograniczone tylko do użytku własnego i niekomercyjnego, chyba że zostaną Państwo wyraźnie upoważnieni do wykorzystywania jej w innych celach.  Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, modyfikowania, przekazywania, ponownego wykorzystywania oraz wyświetlania Treści w inny sposób dla celów publicznych lub komercyjnych, bez uzyskania od nas pisemnej zgody.

Przedsiębiorstwo General Mills nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w innych witrynach internetowych, które mogą Państwo znajdować, lub do których mogą Państwo uzyskiwać dostęp podczas korzystania z produktów lub usług przedsiębiorstwa General Mills.  Materiały udostępniane w innych witrynach internetowych lub za ich pośrednictwem mogą być chronione prawami autorskimi oraz prawami własności intelektualnej, które, w zależności od przypadku, obowiązują w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.  Korzystanie przez Państwa z tych materiałów podlega warunkom korzystania z tych witryn internetowych, a nie niniejszej Umowie.

Przedsiębiorstwo General Mills zastrzega sobie prawo do ograniczania, wstrzymywania, wyłączania i/lub odbierania, wedle własnego uznania, prawa dowolnego użytkownika do dostępu do Witryny internetowej lub korzystania z niej, z uprzednim powiadomieniem lub bez niego.  Obejmuje to m.in. prawo do usuwania kont użytkowników, które zdaniem przedsiębiorstwa General Mills mogą naruszyć lub naruszać prawa autorskie bądź inne prawa własności intelektualnej, jakie przysługują przedsiębiorstwu General Mills i/lub innym podmiotom.

 

Treści przesyłane przez użytkowników

Niniejsza Witryna internetowa może zezwalać użytkownikom na zamieszczanie w niej tekstu, obrazów, nagrań audio i wideo, łączy do innych witryn lub innych treści (zwanych łącznie „Materiałami przesyłanymi przez użytkowników”).  W wyniku tego mogą mieć Państwo dostęp do Materiałów przesyłanych przez użytkowników, które zostały przesłane do tej Witryny internetowej przez osoby, które nie są stowarzyszone z przedsiębiorstwem General Mills. Przedsiębiorstwo General Mills nie wspiera tych osób ani też nie jest powiązane w żaden sposób z Materiałami przesyłanymi przez użytkowników, które są publikowane w niniejszej Witrynie internetowej lub udostępniane za jej pośrednictwem.  Potwierdzają Państwo i zgadzają się na to, że wszelkie przypadki korzystania i polegania na Materiałach przesyłanych przez użytkowników mają miejsce na Państwa własne ryzyko.  Przedsiębiorstwo General Mills nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek Materiałami przesyłanymi przez użytkowników, przekazywanymi przez te osoby lub w związku z podejmowanymi przez nie działaniami.

Przedsiębiorstwo General Mills nie rości sobie prawa własności do Materiałów przesyłanych przez użytkowników.  Jednakże zamieszczając w Witrynie Materiały przesyłane przez użytkowników zgadzają się Państwo udzielić przedsiębiorstwu General Mills nieodpłatnej, nieodwołalnej, niewygasającej, ogólnoświatowej, niewyłącznej i podlegającej w całości podlicencjonowaniu licencji na korzystanie, powielanie, publikowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie, wyświetlanie, tworzenie dzieł pochodnych oraz wykorzystywanie Materiałów przesyłanych przez użytkowników w inny sposób, w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie, w tym do celów promocyjnych lub marketingowych. 

            Rozumieją Państwo i zgadzają się na to, że ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści.  Nie mogą Państwo zamieszczać Materiałów przesyłanych przez użytkowników, które naruszają jakiekolwiek przepisy prawa lub mogą być niewłaściwe bądź nieodpowiednie.  Nie mogą Państwo w szczególności przesyłać, dodawać, przekazywać, zamieszczać ani dostarczać treści Witryny internetowej (w tym za jej pośrednictwem), które:

 • ·naruszają prawa autorskie, znak handlowy, patent lub inne prawo własności intelektualnej jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego;
 • są fałszywe, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, obelżywe, nienawistne, wprowadzają w błąd lub mają charakter wyraźnie seksualny;
 • ·naruszają prawo do prywatności lub jawności należące do osób trzecich;
 • poniżają inne osoby ze względu na płeć, rasę, klasę, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, preferencje seksualne, niepełnosprawność lub inną cechę;
 • zawierają epitety lub inne wyrażenia bądź materiały, których celem jest zastraszanie, nękanie albo nakłanianie do przemocy, czy też działań niezgodnych z prawem;
 • podają Państwa tożsamość lub powiązania niezgodnie ze stanem faktycznym, zawierają reklamy lub treści domagające;
 • ·naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego;
 • mogą w dobrzej wierze zostać uznane przez przedsiębiorstwo General Mills za budzące zastrzeżenia lub nieodpowiednie .

  Rozumieją Państwo i zgadzają się na to, że mogą Państwo zamieszczać tylko Materiały przesyłane przez użytkowników, które stanowią Państwa własność lub w przypadku których posiadają Państwo inne prawa umożliwiające ich zamieszczanie.  Ponadto muszą Państwo uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia od wszelkich osób wskazanych lub uwzględnionych w sposób domniemany w Materiałach przesyłanych przez użytkowników (w tym osób widocznych na zdjęciach lub nagraniach wideo), a w przypadku osób niepełnoletnich także od ich rodziców, lub jeśli ma to zastosowanie, od ich opiekunów prawnych. 

  Rozumieją Państwo i zgadzają się na to, że przedsiębiorstwo General Mills może, choć nie ma takiego obowiązku, monitorować, sprawdzać, usuwać, odrzucać lub korygować w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, a także wedle własnego uznania Materiały przesyłane przez użytkowników, które naruszają niniejszą Umowę, budzą jakiekolwiek zastrzeżenia, a także z innych powodów.

  Zgłaszanie roszczeń w związku z naruszeniem praw własności intelektualnej i przedstawiciel za nie odpowiedzialny

  Przedsiębiorstwo General Mills szanuje własność intelektualną innych osób i zwraca się do użytkowników z prośbą, aby również tak postępowali.  Jeżeli uważają Państwo w dobrej wierze, że Państwa dzieło zostało powielone w Witrynie internetowej w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, mogą Państwo powiadomić o tym Przedstawiciela ds. praw autorskich, wyznaczonego przez przedsiębiorstwo General Mills, przekazując mu następujące informacje:

  a.    elektroniczny lub fizyczny podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innego prawa własności intelektualnej;

  b.    opis dzieła chronionego prawami autorskimi lub innej własności intelektualnej, w przypadku którego(-ej) doszło Państwa zdaniem do naruszenia;

  c.     opis miejsca w Witrynie internetowej, w którym znajdują się materiały uznawane przez Państwa za naruszające wspomniane prawa, zawierający wystarczającą ilość informacji, które pozwolą nam znaleźć te materiały;

  d.    Państwa adres, numer telefonu oraz adres e-mail;

  e.    Państwa oświadczenie, że w dobrej wierze uważają Państwo, iż kwestionowane przez Państwa wykorzystanie dzieła ma miejsce bez zgody właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej, jego przedstawiciela bądź jest sprzeczne z przepisami prawa;

  f.     oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, w którym stwierdzają Państwo, że wymienione powyżej informacje, przekazywane w ramach powiadomienia, są dokładne oraz że są Państwo właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej bądź posiadają Państwo upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej.

  Z Przedstawicielem ds. praw autorskich, wyznaczonym przez przedsiębiorstwo General Mills w celu składania zgłoszeń dotyczących roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, można kontaktować się w następujący sposób:

  Drogą pocztową:
  Copyright Agent
  c/o General Mills, Inc.
  Number One General Mills Blvd
  Minneapolis, MN 55426 USA

  Telefonicznie:
  (800) 248-7310

  Faksem:
  (763) 764-2268

  Pozostałe ograniczenia

  Nie mogą Państwo uzyskiwać dostępu do Witryny internetowej, korzystać z niej, oraz podejmować prób uzyskania dostępu do Witryny internetowej oraz korzystania z niej, w celu podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą zaszkodzić przedsiębiorstwu General Mill lub innym podmiotom zewnętrznym, zakłócić działanie Witryny internetowej lub innych produktów i usług przedsiębiorstwa General Mills bądź w celu wykorzystania Witryny internetowej w sposób powodujący naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa.  Zabronione są m.in. następujące działania: 

 • zbieranie lub gromadzenie w inny sposób informacji dotyczących innych osób, w tym adresów e-mail, bez ich zgody;
 • podejmowanie jakichkolwiek działań powodujących nieuzasadnione obciążenie serwerów Witryny internetowej;
 • korzystanie z jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania s stosowanie praktyk w celu zakłócenia prawidłowego działania Witryny internetowej bądź jakichkolwiek działań podejmowanych w tej Witrynie;
 • korzystanie, lub próby korzystania, z jakichkolwiek procesów automatycznych (w tym m.in. pająków i robotów) w celu uzyskiwania dostępu do Witryny internetowej lub korzystania z niej;
 • podejmowanie jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu naszego systemu lub sieci, lub które narażają nas lub naszych użytkowników na jakąkolwiek odpowiedzialność bądź ewentualne szkody. 

Naruszenie niniejszych Warunków może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.  Możemy prowadzić dochodzenia dotyczące naruszeń niniejszych Warunków, a także współpracować z organami ścigania w celu wszczynania postępowań w przypadku ich naruszenia.

Ograniczenie odpowiedzialności

Bez ograniczenia powyższych postanowień, cała treść dostępna w Witrynie internetowej jest dostarczana „W STANIE W JAKIM JEST" BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM M.IN. DOMNIEMANEJ GWARANCJI POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WŁASNOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI. BEZ OGRANICZENIA OGÓLNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, NIE GWARANTUJEMY, ŻE W WITRYNIE(-ACH) INTERNETOWEJ(-YCH) ANI NA SERWERACH, ZA POŚREDNICTWEM KTÓRYCH WITRYNA(-Y) JEST (SĄ) UDOSTĘPNIANA(-E) NIE BĘDĄ WYSTĘPOWAŁY SIĘ WIRUSY.  Nie gwarantujemy, że funkcje udostępniane w ramach tych materiałów będą działały bez zakłóceń lub błędów, że wady zostaną usunięte, że Witryna internetowa będzie dostępna w określonym czasie lub miejscu, bądź że w tej Witrynie albo na serwerze, za pośrednictwem którego jest ona udostępniana, nie będą występowały wirusy lub inne szkodliwe komponenty.  Nie gwarantujemy i nie składamy żadnych oświadczeń związanych z korzystaniem z lub wynikiem korzystania z materiałów zamieszczanych w niniejszej Witrynie internetowej, jeśli chodzi o ich prawidłowość, dokładność, rzetelność lub inne cechy.

Korzystają Państwo z Witryny internetowej na własne ryzyko. Przedsiębiorstwo General Mills nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, w tym szkód bezpośrednich, pośrednich, wynikowych, następczych oraz odszkodowań sankcyjnych w związku z dostępem do Witryny internetowej lub korzystania z niej bez względu na sposób ich wystąpienia, niezależnie od tego czy odpowiedzialność ma charakter kontraktowy, deliktowy czy oparta jest na innej podstawie. Jeżeli będą Państwo niezadowoleni z niniejszej Witryny internetowej z jakiegokolwiek powodu, jedynym i wyłącznym rozwiązaniem będzie zaprzestanie uzyskiwania dostępu do Witryny internetowej i korzystania z niej oraz z oferowanych w jej ramach usług.  Z uwagi na to, że w pewnych jurysdykcjach wyłączenie gwarancji domniemanych lub wyłączenie bądź ograniczenie pewnych rodzajów odpowiedzialności odszkodowawczej jest niemożliwe, odpowiedzialność ponoszona przez przedsiębiorstwo General Mills w tych jurysdykcjach jest ograniczone do zakresu dozwolonego przepisami prawa. Jeżeli jakaś część tych ograniczeń odpowiedzialności okaże się nieważna lub niemożliwa do wyegzekwowania z jakiegokolwiek powodu, łączna odpowiedzialność przedsiębiorstwa General Mills nie będzie przekraczała stu dolarów amerykańskich (100 USD).

Łącza

W niniejszej Witrynie internetowej mogą być dostępne łącza, za pomocą których możliwe jest opuszczenie tej Witryny i przejście na inne witryny, które znajdują się poza naszą kontrolą.  Nie wspieramy witryn, do których odsyłają takie łącza.  Nie ponosimy odpowiedzialności za treści ani transmisję jakiejkolwiek witryny dostępnej za pośrednictwem wspomnianych łącz, a także jakiegokolwiek łącza dostępnego w takiej witrynie, a także za zapewnienie, aby w tych witrynach nie występowały wirusy czy błędy.  Nie ponosimy także odpowiedzialności za warunki ani działania w zakresie ochrony prywatności, podejmowane w ramach takich witryn.  Zachęcamy do dokładnego przeczytania polityk obowiązujących w każdej odwiedzanej witrynie.

Przesyłane pomysły

Niezależnie od jakichkolwiek postanowień określonych w niniejszych Warunkach, wszystkie komentarze, sugestie, pomysły, notatki, rysunki, koncepcje, przepisy lub inne informacje ujawniane bądź przesyłane do nas przez Państwa za pośrednictwem niniejszej Witryny internetowej, czy też w odpowiedzi na prośby zamieszczane w tej Witrynie („Przesyłane pomysły”) będą i pozostaną naszą własnością.  Rozumieją Państwo i potwierdzają, że posiadamy wewnętrzne oraz zewnętrzne zasoby, które mogły lub mogą w przyszłości opracowywać pomysły bądź inne elementy, które będą takie same albo podobne do Przesyłanych pomysłów, oraz że bierzemy Przesyłane pomysły pod uwagę jedynie na tych warunkach.  Żaden Przesyłany pomysł nie jest w żadnym przypadku przekazywany z pewnością co do jego skuteczności i nie ponosimy żadnej wyraźnej ani dorozumianej odpowiedzialności za branie pod uwagę jakiegokolwiek Przesyłanego pomysłu.  Na zasadzie wyłączności przysługują nam wszystkie znane obecnie prawa do jakiegokolwiek rodzaju Przesyłanych pomysłów, oraz prawa które zaistnieją w przyszłości, i jesteśmy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystywania Przesyłanych pomysłów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub innych bez obowiązku wypłaty wynagrodzenia autorom Przesyłanych pomysłów.

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek uwag prosimy o kontakt z CS.CentralEurope@genmills.com .