Company

Brukervilkår for Nettside

Nettsiden er eid og levert av General Mills (inkludert partnere) og har til hensikt å tilby personlig underholdning, informasjon og opplæring. "Nettside" slik det blir brukt i disse brukervilkårene inkluderer sider og applikasjoner på tredjeparts sosiale nettsteder, som for eksempel Facebook eller Twitter, samt våre applikasjoner på mobile enheter. Følgende vilkår og betingelser gjelder for bruk av denne Nettsiden. Det at du bruker denne Nettsiden innebærer at vilkår og betingelser godtas og at du forplikter deg til å følge disse. Dersom du ikke godtar disse vilkårene, kan du ikke bruke denne Nettsiden eller de tjenestene som tilbys gjennom denne.

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene og betingelsene når som helst uten varsel. Sjekk regelmessig for å få finne ut om vilkårene er oppdatert eller endret.

Opphavsrett og retningslinjer for åndsverk
Alle navn, logoer, tjenestemerker og varemerker som vises på Nettsiden, inklusive varemerker, tjenestemerker, merkevarer, tegn, merkevarenavn, grafikk, design, opphavsrettigheter, kjennetegn eller annet innhold eller elementer på Nettsiden, og alt annet åndsverk ("Innhold"), med mindre annet tydelig fremgår, tilhører opphavsretten for åndsverket, eller er benyttet med tillatelse eller lisens fra, General Mills. Innholdet innbefatter Nettsiden, som er beskyttet av opphavsrett som for et samlet arbeid.

Bruk eller misbruk av Innholdet på Nettsiden, bortsett fra hva som tydelig tillates i denne avtalen eller i selve Innholdet, er strengt forbudt. Innholdet kan kopieres og skrives ut til personlig bruk. Men utover det kan du ikke kopiere, distribuere, modifisere, sende, bruke på nytt, re-poste, eller på annen måte vise fram Innholdet uten at vi har gitt en tydelig og skriftlig tillatelse. Vi tar forbehold om alle andre rettigheter, og intet som er angitt eller meddelt på Nettsiden medfører at du tildeles noen lisens eller rettighet under noe patent eller varemerke som tilhører General Mills, deres datterselskaper eller noen tredjepart.

Uten begrensninger i det foranstående er din bruk av Nettsiden begrenset til personlig og ikke-kommersiell bruk, med mindre en uttrykkelig tillatelse for annen bruk er gitt. Du kan ikke kopiere, distribuere, modifisere, sende, bruke på nytt, re-poste, eller på annen måte vise fram Innholdet offentlig eller til kommersiell bruk uten vår skriftlige tillatelse.

General Mills har intet ansvar for Innholdet på andre Nettsider som du kan finne eller få tilgang til når du bruker produkter eller tjenester fra General Mills. Materiale som er tilgjengelig på eller gjennom andre nettsider kan være beskyttet av lover om opphavsrett og åndsverk i USA og/eller andre aktuelle land. Det er bruksvilkårene for disse nettsidene som regulerer bruken av materialet på dem, ikke denne avtalen.

General Mills forbeholder seg retten, etter eget skjønn, til å begrense, oppheve, deaktivere og/eller avslutte enhver brukers tilgang til og bruk av Nettsiden med eller uten forhåndsvarsel. Dette innbefatter, uten begrensning, retten til å avslutte kontoen til brukere som General Mills mener kan krenke, eller som gjentatte ganger krenker General Mills og/eller andres lover om opphavsrett og åndsverk.

Innhold innsendt av bruker
Nettsiden kan tillate brukere å legge ut tekst, bilder lyd, video, lenker til andre nettsider eller annet innhold (samlet kalt "Brukerinnlegg") på nettsiden. Som et resultat av dette vil du kunne se Brukerinnlegg som er lagt ut på denne Nettsiden av personer uten tilknytning til General Mills. General Mills går ikke god for disse personene og kan på ingen måte knyttes til disse Brukerinnleggene på, eller som er tilgjengelige gjennom, denne Nettsiden. Du forstår og godtar at enhver bruk av, og tiltro til, slike brukerinnlegg er på egen risiko. General Mills har intet ansvar eller forpliktelse av noe slag i forbindelse med Brukerinnlegg lagt ut av slike personer eller deres adferd.

General Mills gjør ikke krav på eierskap av brukerinnlegg. Ved å legge ut et Brukerinnlegg på Nettsiden vil man imidlertid forstå og være enig i at man gir General Mills en avgiftsfri, ugjenkallelig, permanent, globalt, ikke-eksklusiv og fullt underlisensbar lisens for bruk til å reprodusere, publisere, distribuere, utføre, vise fram, kreativt avlede arbeider ut fra, og på annen måte utnytte Brukerinnlegg i sin helhet eller deler av det i enhver form, også til reklame og markedsføring.

Du forstår og er enig i at du er helt og fullt ansvarlig for innholdet som legges ut. Du må ikke legge ut Brukerinnlegg som krenker lover eller som på annen måte kan være støtende eller upassende. Du må i særdeleshet ikke legge ut, legge til, sende, poste eller tilby innhold til, på eller gjennom Nettsiden som:

      

    • krenker opphavsretten, varemerke, patent eller andre åndsverksrettigheter tilhørende en tredjepart,
    •  

      

    • er usann, villedende, ærekrenkende, nedsettende, obskøn, fornærmende, hatsk eller seksuelt eksplisitt,
    •  

      

    • krenker en tredjeparts personvern eller eksponering,
    •  

      

    • fornedrer andre på grunn av kjønn, rase, klasse, etnisk tilhørighet, nasjonal opprinnelse, religion, seksuell legning, handicap eller andre faktorer,
    •  

      

    • inneholder skjellsord eller annet språkbruk eller midler som har til hensikt å true, trakassere eller egge til vold eller ulovlige handlinger,
    •  

      

    • gir en uriktig framstilling av din identitet eller tilknytning, eller som inneholder reklame eller anmodninger,
    •  

      

    • bryter med lokale, statlige, nasjonale eller internasjonale lover,
    •  

      

    • General Mills oppfatter ellers i god tro hva som er støtende eller upassende.
    •  

Du forstår og er enig i at du kun kan legge ut Brukerinnlegg som du eier eller på annen måte har rett til å legge ut. Du må i tillegg sørge for å innhente alle nødvendige tillatelser fra enhver person som er identifisert eller implisert i ditt Brukerinnlegg (gjelder også de som vises på bilder eller i videoer) og fra foreldre eller foresatte dersom det dreier seg om en mindreårig.

Du forstår og er enig i at General Mills kan, men ikke er forpliktet til, når som helst, uten forvarsel og etter eget skjønn, overvåke, gjennomgå, fjerne, avvise, eller revidere Brukerinnlegg som bryter med denne avtalen, på annen måte er støtende eller enhver annen grunn.

Merknad ved krav i forbindelse med krenkelse av åndsverk og agent for mottak av merknad
General Mills respekterer andres åndsverk og vi ber våre brukere om å gjøre det samme. Hvis du i god tro mener at ditt arbeid er gjengitt på Nettsiden på en måte som innebærer brudd på opphavsretten, kan du varsle Agenten for opphavsrett hos General Mills med følgende informasjon:

a. en elektronisk eller fysisk signatur av den personen som er godkjent til å handle på vegne av innehaveren av opphavsretten eller åndsverket,

b. en beskrivelse av arbeidet med opphavsrett eller annet åndsverk du mener er blitt krenket,

c. en beskrivelse av hvor på Nettsiden materialet du mener er krenket befinner seg og nok informasjon til at vi kan finne det,

d. din adresse, telefonnummer og e-postadresse,

e. en erklæring fra deg på at du i god tro mener at den omstridte bruken ikke er godkjent av opphavsrettens eller åndsverkets eier, agent eller av loven,

f. en erklæring fra deg, på tro og ære, at den ovenstående informasjonen i din kunngjøring er nøyaktig og at du er eier av opphavsrett eller åndsverk eller at du er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten eller åndsverket.

Slik kommer du i kontakt med General Mills agent for krav i forbindelse med opphavsrett eller andre krenkelser av åndsverk:

Med post
Copyright Agent
c/o General Mills, Inc.
Number One General Mills Blvd
Minneapolis, MN 55426 U.S.A.

Med telefon
(800) 248-7310

Med telefaks
(763) 764-2268

 

Andre begrensninger

Du må ikke åpne eller bruke, prøve å åpne eller bruke, tjenestene for å utføre handlinger som kan skade oss eller en tredjepart, forstyrre driften av Nettsiden eller andre av General Mills produkter og tjenester eller bruke tjenestene på en måte som bryter med en hvilken som helst lov. For eksempel må du, uten unntak, ikke:

      

    • høste eller på annen måte innhente informasjon om andre, inklusiv e-post og adresser uten deres tillatelse,
    •  

      

    • utføre handlinger som legger urimelig beslag på Nettsidens servere
    •  

      

    • bruke en hvilken som helst enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre forsvarlig drift av Nettsiden eller enhver aktivitet utført på Nettsiden,
    •  

      

    • bruke eller forsøke å bruke en hvilken som helst automatisert prosess (inklusive, uten begrensning, edderkopper og roboter) for å få tilgang til eller bruke Nettsiden,
    •  

      

    • drive med noen som helst form for adferd som truer vårt system eller nettverkssikkerhet, eller som eksponerer oss eller en hvilken som helst av våre brukere for enhver form for ansvar eller mulig fare.
    •  

Brudd på disse vilkårene kan føre til erstatningsansvar eller straffeansvar. Vi kan undersøke brudd på disse vilkårene og samarbeide med politimyndigheter for å straffeforfølge brukere som bryter dem.

Forbehold
Uten begrensninger i det forestående, er alt på Nettsiden levert "SOM DET ER" UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UTTRYKT ELLER IMPLISERT, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRENSET TIL DE INDIREKTE GARANTIENE FOR SALGBARHET, SKIKKETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER TITTEL OG BESKYTTELSE AV OPPHAVSRETT. UTEN BEGRENSNING TIL ALLMENNGYLDIGHETEN AV DET OVENSTÅENDE, GARANTERER VI IKKE FOR NETTSIDEN(E) ELLER SERVERNE SOM SKAL SØRGE FOR AT DE TILGJENGELIGE NETTSIDEN(E) ER FRI FOR VIRUS. Vi garanterer ikke for at funksjonene i disse materialene vil forbli avbruddsfrie eller feilfrie, at feil blir utbedret, at Nettsiden vil være tilgjengelig til enhver tid eller ethvert sted, eller at Nettsiden eller serverne som gjør den tilgjengelig, er fri for virus eler andre skadelige komponenter. Vi garanterer ikke for, og har ingen innflytelse på, bruken av eller resultatet av å bruke materialet som finnes på denne Nettsiden med hensyn til korrekthet, nøyaktighet, pålitelighet eller annet.

Bruk av Nettsiden er på eget ansvar. General Mills vil ikke være ansvarlig for noen form for skade inklusiv direkte, indirekte, tilfeldige, følgeskader eller straffeskader som oppstår på grunn av din tilgang til eller bruk av Nettsiden og uansett hvordan den oppstod, enten i avtalen, på annen måte eller ved forvoldt skade. Dersom du på en eller annen måte blir misfornøyd med denne Nettsiden er det eneste botemiddel å avslutte adgang til den og ikke bruke Nettsiden eller dens tjenester. Ettersom noen jurisdiksjoner ikke tillater fraskrivelse av implisitte garantier eller eksklusjon eller begrensning av visse typer skader, skal General Mills ansvar i slike jurisdiksjoner være begrenset i den grad loven tillater. Dersom en hvilken som helst del av disse ansvarsbegrensninger viser seg å være ugyldig eller av en eller annen grunn ikke er gjennomførbar, skal det samlede ansvar for General Mills ikke overstige ett hundre amerikanske dollar (US$100).)

Lenker
Nettsiden kan inneholde lenker som lar deg forlate denne Nettsiden og gå inn på andre sider som ligger utenfor vår kontroll. Vi støtter ikke slike lenkede sider. Vi er ikke ansvarlige for innholdet eller overføringer på lenkede sider eller enhver lenke som finnes på en lenket side eller for å sørge for at lenkede sider er fri for feil og virus. Vi er heller ikke ansvarlige for vilkår og praksis for personvern på slike sider. Vi oppfordrer deg til nøye å lese retningslinjene for hver side du besøker.

Innsendte ideer
Uavhengig av alt annet i disse vilkårene, vil alle kommentarer, forslag, ideer, notater, tegninger, konsepter, oppskrifter eller annen informasjon publisert eller sendt inn til oss av deg gjennom dette nettstedet, eller som svar på oppfordringer i dette nettstedet ("Innsendte ideer") være, og skal forbli værende, vår eiendom. Du forstår og erkjenner at vi har både interne og eksterne ressurser som kan ha utviklet eller som i fremtiden kan utvikle ideer eller andre elementer som er identiske med eller ligner på de innsendte ideene, og at vi bare er villige til å vurdere de innsendte ideer på disse betingelsene. Uansett vil ingen innsendte ideer være konfidensielle og vi påtar oss ingen forpliktelser, direkte eller indirekte ved å vurdere de innsendte ideene. Uten begrensning, vil vi utelukkende eie alle nå kjente eller heretter eksisterende rettigheter til Innsendte ideer av alle slag og karakter i hele universet, og skal ha rett til ubegrenset bruk av de innsendte ideer for ethvert formål, kommersielle eller andre, uten kompensasjon til innsenderen av ideer.

Kontaktinformasjon
Du kan kontakte oss med eventuelle kommentarer.