Company

Gebruiksvoorwaarden voor de website

Deze website is eigendom van en wordt verstrekt door General Mills (en haar gelieerde bedrijven). De website wordt ter beschikking gesteld voor uw persoonlijk gebruik als ontspanning, informatie en voorlichting. De term 'website' in deze gebruiksvoorwaarden omvat onze pagina's en applicaties op diensten van derden voor sociale netwerken, zoals Facebook en Twitter, en onze applicaties op mobiele apparaten. De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. Door uw gebruik van de website aanvaardt u deze algemene voorwaarden en gaat u ermee akkoord dat u erdoor bent gebonden. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze website of van diensten die er worden aangeboden.

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden wanneer ook, zonder kennisgeving te wijzigen. Bezoek de website vaak, zodat u weet wanneer deze voorwaarden worden bijgewerkt of gewijzigd.

Beleid inzake auteursrechten en intellectuele-eigendomsrechten
Alle namen, beeldmerken, dienstmerken en handelsmerken die op deze website verschijnen, inclusief de handelsmerken, dienstmerken, merkidentiteiten, tekens, handelsnamen, grafische voorstellingen, ontwerpen, auteursrechten, handelsimago, andere inhoud of elementen van de website, en alle overige intellectuele eigendom ('inhoud'), zijn beschermde intellectuele eigendom van, of worden gebruikt met de toestemming van of onder licentie verstrekt door General Mills, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De inhoud omvat de website, die auteursrechtelijk beschermd is als collectief werk of compilatie.

Het gebruik of misbruik van de inhoud op deze website is ten strengste verboden, behalve indien dit uitdrukkelijk wordt bepaald in deze overeenkomst of in de inhoud zelf. Het is toegestaan om één kopie van de inhoud af te drukken voor persoonlijk gebruik. Het is echter verboden om de inhoud zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming anders te kopiëren, te verspreiden, aan te passen, te verzenden, te hergebruiken, opnieuw te plaatsen of weer te geven op een andere wijze. Wij behouden ons alle overige rechten voor. Niets wat op de website wordt vermeld of geïmpliceerd, geeft u een licentie of een recht op basis van een octrooi of handelsmerk van General Mills, haar gelieerde bedrijven of een derde.

Zonder afbreuk te doen van het bovenstaande, is uw gebruik van de website uitsluitend beperkt tot persoonlijk en niet-commercieel gebruik, tenzij een ander gebruik uitdrukkelijk aan u is toegestaan. Het is verboden om de inhoud zonder onze schriftelijke toestemming voor het publiek te kopiëren, te verspreiden, aan te passen, te verzenden, te hergebruiken, opnieuw te plaatsen of weer te geven op een andere wijze.

General Mills is niet verantwoordelijk voor de inhoud op andere websites die u eventueel vindt of opent tijdens uw gebruik van producten of diensten van General Mills. Materiaal dat op of via andere websites beschikbaar is, kan auteursrechtelijk beschermd zijn en kan beschermd zijn krachtens intellectuele-eigendomswetten van de Verenigde Staten en/of andere landen, indien van toepassing. Op uw gebruik van dit materiaal zijn de gebruiksvoorwaarden van deze websites en niet de onderhavige overeenkomst van toepassing.

General Mills behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot en het gebruik van de website, met of zonder voorgaande kennisgeving, voor iedere gebruiker te beperken, op te schorten, uit te schakelen en/of te beëindigen. Dit omvat ook, zonder beperking, het recht om de accounts te sluiten van gebruikers die volgens General Mills auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten van General Mills en/of anderen kunnen schenden of herhaaldelijk schenden.

Door gebruikers verzonden inhoud
Het is mogelijk dat de website gebruikers toestaat om op deze website tekst, afbeeldingen, geluids- of videobestanden, koppelingen naar andere websites of andere inhoud (gezamenlijk 'verzendingen van gebruikers' genoemd) te plaatsen. Het is bijgevolg mogelijk dat u verzendingen van gebruikers ziet die op deze website zijn verzonden door personen die niet gelieerd zijn met General Mills. General Mills onderschrijft deze personen niet. Wij distantiëren ons ook helemaal van alle verzendingen van gebruikers die via deze website zijn geplaatst of toegankelijk zijn. U weet en u gaat ermee akkoord dat u op eigen risico verzendingen van gebruikers gebruikt of erop vertrouwt. General Mills heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van welke aard ook ten gevolge van verzendingen van gebruikers die door deze personen zijn verstrekt, of zijn gerelateerd aan hun gedrag.

General Mills eist de eigendom van verzendingen van gebruikers niet op. Door verzendingen van gebruikers op de website te verzenden, weet u en gaat u ermee akkoord dat u aan General Mills een onherroepelijke, eeuwige, wereldwijde en niet-exclusieve licentie zonder royalty's geeft, die volledig in onderlicentie kan worden gegeven, voor het geheel of gedeeltelijk gebruiken, reproduceren, publiceren, verspreiden, uitvoeren en weergeven van creatieve afgeleide werken van deze verzendingen van gebruikers, en voor het exploiteren ervan op andere wijze, inclusief voor promotie- of marketingdoeleinden.

U weet en u gaat ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor de inhoud die u plaatst. Het is verboden om verzendingen van gebruikers te plaatsen die de wet schenden of die anders verwerpelijk of ongeoorloofd kunnen zijn. Het is in het bijzonder verboden om inhoud op of via de website te verzenden, toe te voegen, door te geven, te plaatsen of te verstrekken die:

      

    • auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden schendt;
    •  

      

    • vals, misleidend, beledigend, lasterlijk, obsceen, grof, hatelijk of uitdrukkelijk seksueel getint is;
    •  

      

    • het recht op privacy of publiciteit van derden schendt;
    •  

      

    • anderen kleineert op basis van geslacht, ras, klasse, etniciteit, geboorteland, godsdienst, seksuele voorkeur, een handicap of een ander beschermd kenmerk;
    •  

      

    • bijnamen of andere taal of materiaal bevat bedoeld om te intimideren, te pesten of tot geweld of illegale daden aan te zetten;
    •  

      

    • uw identiteit of affiliatie onjuist weergeeft of reclame of een verzoek bevat;
    •  

      

    • het toepasselijk lokaal, regionaal, nationaal of internationaal recht schendt;
    •  

      

    • in goed vertrouwen door General Mills verwerpelijk of ongeoorloofd wordt geacht.
    •  

U weet en u gaat ermee akkoord dat het uitsluitend is toegestaan om verzendingen van gebruikers te plaatsen die u in eigendom hebt of waarvoor u anders gerechtigd bent om ze te plaatsen. U moet daarnaast alle noodzakelijke toestemmingen verkrijgen van alle personen die in uw verzendingen van gebruikers worden geïdentificeerd of geïmpliceerd (ook personen die op foto's of in video's verschijnen). Voor minderjarigen moet u bovendien de toestemming verkrijgen van de ouders of wettelijke voogden, zoals aangewezen.

U weet en u gaat ermee akkoord dat General Mills verzendingen van gebruikers die deze overeenkomst schenden of anderszins verwerpelijk zijn, of wegens een andere reden wanneer ook, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken kan bewaken, controleren, verwijderen, weigeren of corrigeren, hoewel General Mills geen verplichting heeft om dit te doen.

Kennisgeving voor schadevergoeding wegens schendingen van intellectuele eigendom en agent voor de kennisgeving
General Mills respecteert de intellectuele eigendom van anderen en wij vragen onze gebruikers om hetzelfde te doen. Als u in goed vertrouwen meent dat uw werk op de website is gereproduceerd op een wijze die een schending van de auteursrechten betekent, dan kunt u de bevoegde auteursrechtenagent van General Mills in kennis stellen en de volgende informatie verstrekken:

a. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van de auteursrechten of een belang in andere intellectuele eigendom;

b. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermd werk of andere intellectuele eigendom waarop volgens u een inbreuk is gepleegd;

c. een beschrijving van de plaats op de website waar het materiaal staat dat volgens u een schending betekent, voldoende gedetailleerd, zodat wij het kunnen vinden;

d. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

e. uw verklaring dat u in goed vertrouwen meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van de auteursrechten of de intellectuele eigendom, zijn vertegenwoordiger of de wet;

f. uw verklaring op straffe van meineed dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving accuraat is, en dat u de eigenaar bent van de auteursrechten of intellectuele eigendom of dat u bevoegd bent om te handelen namens deze eigenaar.

U kunt als volgt contact opnemen met de bevoegde auteursrechtenagent van General Mills voor kennisgeving van een beweerde schending van auteursrechten of andere intellectuele eigendom:

Met de post
Copyright Agent
c/o General Mills, Inc.
Number One General Mills Blvd
Minneapolis, MN 55426, VS

Telefonisch
(800) 248-7310

Per fax
(763) 764-2268

Overige beperkingen

Het is verboden om de diensten te openen of te gebruiken, of om te proberen om dit te doen, voor acties die ons of een derde schade zouden kunnen toebrengen, of de werking van de website of andere producten en diensten van General Mills zouden kunnen storen. Het is verboden om de diensten te gebruiken op een onwettelijke wijze. De volgende zaken zijn bijvoorbeeld, zonder beperking, verboden:

      

    • informatie over anderen zonder hun toestemming oogsten of verzamelen op een andere wijze, inclusief e-mailadressen;
    •  

      

    • actie ondernemen die de servers van de website onredelijk zwaar zal belasten;
    •  

      

    • een apparaat, software of routine gebruiken om de goede werking van de website of een activiteit die plaatsvindt op de website, te storen of te proberen deze te storen;
    •  

      

    • een automatisch proces (inclusief, zonder beperking, spiders en robots) gebruiken of proberen te gebruiken om de website te openen of te gebruiken;
    •  

      

    • betrokken zijn bij ander gedrag dat onze systeem- of netwerkbeveiliging bedreigt, of dat ons of een van onze gebruikers blootstelt aan aansprakelijkheid of mogelijke schade.
    •  

Schending van deze voorwaarden kan resulteren in burger- of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Wij kunnen schendingen van deze voorwaarden onderzoeken en samenwerken met politie en justitie om gebruikers te vervolgen die de voorwaarden schenden.

Afwijzing van aansprakelijkheid
Zonder afbreuk te doen van het bovenstaande, wordt alles op de website aan u verstrekt 'IN DE HUIDIGE STAAT', ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF EIGENDOMSRECHTEN EN GEEN SCHENDING VAN RECHTEN. ZONDER BEPERKING OP DE ALGEMEENHEID VAN HET BOVENSTAANDE, GARANDEREN WIJ NIET DAT DE WEBSITE(S) OF DE SERVERS DIE DE WEBSITE(S) BESCHIKBAAR MAKEN, GEEN VIRUSSEN BEVAT(TEN). Wij garanderen niet dat de functies in dit materiaal zonder storing werken of geen fouten bevatten, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, dat de website wanneer of waar ook beschikbaar zal zijn of dat deze website en de server die de website beschikbaar maakt, geen virussen of andere schadelijke onderdelen bevatten. Wij garanderen en verklaren niets over de juistheid, accuraatheid, betrouwbaarheid of iets anders van het gebruik of het resultaat van het gebruik van materiaal op deze website.

U gebruikt de website op eigen risico. General Mills is niet aansprakelijk voor enige schade, inclusief onmiddellijke, middellijke, bijkomende of gevolgschade of schadevergoeding, ten gevolge van uw toegang tot of gebruik van de website, ongeacht of de oorzaak op een contract, een onrechtmatige daad of anderszins is gebaseerd. Als u hoe dan ook ontevreden wordt over deze website, bestaat uw enig rechtsmiddel erin om uw toegang tot en gebruik van deze website en de diensten ervan te beëindigen. Omdat afwijzing van aansprakelijkheid voor stilzwijgende garanties of uitsluiting of beperking van bepaalde soorten schade niet is toegestaan in bepaalde rechtsgebieden, is de aansprakelijkheid van General Mills in deze rechtsgebieden beperkt tot wat wettelijk is toegestaan. Als een deel van deze beperkingen op onze aansprakelijkheid wegens een bepaalde reden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal de totale aansprakelijkheid van General Mills ten hoogste honderd US-dollar (USD 100) bedragen.

Koppelingen
Op deze website kunnen koppelingen staan waarmee u deze website kunt verlaten en naar andere websites kunt gaan waarover wij geen controle hebben. Wij onderschrijven geen dergelijke gekoppelde websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of transmissie van een gekoppelde website of voor een koppeling in een gekoppelde website. Wij hebben ook geen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat gekoppelde websites geen fouten of virussen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de voorwaarden of privacypraktijken van deze websites. Wij adviseren u om aandachtig het beleid te lezen van elke website die u bezoekt.

Verzonden ideeën
Niettegenstaande verklaringen van het tegendeel in deze voorwaarden, zijn en blijven alle commentaren, suggesties, ideeën, notities, tekeningen, ontwerpen, recepten en andere informatie die u aan ons meldt of verzendt via deze website of in reactie op verzoeken in deze website ('verzonden ideeën'), onze eigendom. U weet en bevestigt dat wij zowel interne als externe bronnen hebben die misschien zijn ontwikkeld, of dat wij misschien in de toekomst ideeën of andere zaken zullen ontwikkelen, die identiek zijn aan of vergelijkbaar zijn met de verzonden ideeën, en dat wij uitsluitend bereid zijn om de verzonden ideeën op deze voorwaarden te overwegen. Een verzonden idee wordt nooit op vertrouwelijke basis verzonden. Wij nemen geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende verplichting op ons door het overwegen van het verzonden idee. Wij hebben zonder beperking de exclusieve eigendom van alle nu bekende of hierna ontstane rechten op de verzonden ideeën, ongeacht het type en de aard, in het hele universum. Wij zijn gerechtigd op het onbeperkt gebruik van de verzonden ideeën voor welk commercieel of ander doel ook, zonder vergoeding voor de verstrekker van de verzonden ideeën.

Contactinformatie
U kunt contact met ons opnemen via als u commentaar hebt.