Company

תנאי השימוש באתר

אתר זה נמצא בבעלותה של General Mills (והחברות המסונפות אליה), והוא מסופק על ידיה למטרות בידור, מידע ולימוד. המונח "אתר" בתנאי שימוש אלה כולל את הדפים והיישומים שלנו בשירותי רשתות חברתיות של צד שלישי, כגון Facebook או Twitter, וכן את היישומונים שלנו למכשירים ניידים. השימוש באתר זה כפוף לתנאים וההגבלות הבאים. בעצם השימוש באתר אתה מאשר את התנאים וההגבלות הללו ומסכים להיות מחויב להם. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תשתמש באתר או בשירותים המוצעים בו.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את התנאים וההגבלות בכל מועד שנמצא לנכון, מבלי להודיע על כך. הקפד לבדוק את התנאים לעתים קרובות, כדי להבטיח שתהיה מודע לעדכונים או שינויים שחלו בהם.

מדיניות בנושא זכויות יוצרים וקניין רוחני
אלא אם כן מצוין אחרת במפורש, כל השמות, הסמלילים, סימני השירות וסימני המסחר המופיעים באתר, כולל סימני מסחר, סימני שירות, זהויות מותג, תווים, שמות מסחריים, גרפיקה, עיצובים, זכויות יוצרים, חוזי מוצר, תוכן או אלמנטים אחרים באתר, וכל קניין רוחני אחר (להלן "תוכן"), הם בגדר קניין רוחני מוגן של General Mills או שהשימוש בו נעשה באישורה או לאחר קבלת רישיון ממנה. התוכן כולל את האתר, והוא מוגן בזכויות יוצרים כיצירה קולקטיבית או לקט.

השימוש או השימוש לרעה בתוכן של אתר זה אסורים בהחלט, אלא אם כן מצוין אחרת בהסכם זה או בתוכן עצמו. אתה רשאי להדפיס עותק אחד של התוכן לשימושך הפרטי. על כל פנים, אינך רשאי להעתיק, להפיץ, לשנות, לשדר, לעשות שימוש חוזר, לפרסם מחדש או להציג תוכן בצורה אחרת מבלי לקבל את הסכמתנו המפורשת לכך בכתב. אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות האחרות, ושום אמירה מפורשת או מרומזת באתר לא מעניקה לך רישיונות או זכויות על פי פטנט או סימן מסחרי כלשהם של General Mills, החברות המסונפות אליה או כל צד שלישי.

מבלי להגביל את הנאמר לעיל, השימוש באתר מוגבל לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד, אלא אם כן מוענקת לך במפורש הרשאה לשימושים אחרים. אסור לך להעתיק, להפיץ, לשנות, לשדר, לעשות שימוש חוזר, לפרסם מחדש או להציג בצורה אחרת את התוכן למטרות ציבוריות או מסחריות מבלי לקבל מאיתנו אישור בכתב.

General Mills אינה אחראית לתוכן של אתרים אחרים שאתה עשוי למצוא או לגשת אליהם במסגרת השימוש במוצרים או השירותים של General Mills. החומר הזמין באתרים אחרים או שניתן להגיע אליו דרכם עשוי להיות מוגן בחוקי זכויות היוצרים והקניין הרוחני של ארצות הברית ו/או של מדינות אחרות, בהתאם למקרה הרלוונטי. שימושך בחומר כאמור כפוף לתנאי השימוש של אתרים אלה ולא להסכם זה.

General Mills שומרת לעצמה את הזכות להגביל, להשעות, להשבית ו/או לסיים את הגישה של משתמש כלשהו לאתר והשימוש בו על סמך שיקול דעתה הבלעדי, עם או בלי הודעה מוקדמת. זאת לרבות, אך ללא הגבלה, הזכות לסיים חשבונות של משתמשים שעל פי דעתה של General Mills עלולים להפר או לחזור על הפרת זכויות יוצרים או קניין רוחני אחר של General Mills ו/או של אחרים.

תוכן הנשלח על ידי המשתמש
אתר זה עשוי להתיר למשתמשים לפרסם טקסט, תמונות, קול, וידאו, קישורים לאתרים אחרים או תוכן אחר (ביחד "חומרים שהתקבלו ממשתמשים") באתר. כתוצאה מכך, ייתכן שתצפה ב"חומרים שהתקבלו ממשתמשים" אשר נשלחו לאתר זה על ידי אנשים שאינם קשורים ל-General Mills. General Mills אינה תומכת באנשים אלה ואינה קשורה באופן כלשהו ל"חומרים שהתקבלו ממשתמשים" אשר פורסמו באתר זה או זמינים דרכו. אתה מאשר ומסכים כי כל שימוש ב"חומרים שהתקבלו ממשתמשים" והסתמכות עליהם נעשים בסיכונך הבלעדי. על General Mills לא מוטלת אחריות או חבות מכל סוג שהוא העולה בקשר ל"חומרים שהתקבלו ממשתמשים" או בקשר להתנהגות כלשהי מצד אנשים אלה.

General Mills אינה טוענת לבעלות על "חומרים שהתקבלו ממשתמשים". בכל אופן, בעצם שליחת ה"חומרים שהתקבלו ממשתמשים" לאתר אתה מאשר את הבנתך והסכמתך להעניק ל-General Mills רישיון ללא תמלוגים, שלא ניתן לבטלו, לצמיתות, כלל עולמי, לא בלעדי ושניתן להעניק רישיונות משנה לשימוש, שכפול, פרסום, הפצה, ביצוע, תצוגה, גזירת יצירות ממנו או לנצל מסחרית בכל אופן אחר לגבי "חומרים שהתקבלו ממשתמשים" כאמור, באופן מלא או חלקי, בכל צורה שהיא, כולל למטרות קידום או שיווק.

אתה מבין ומסכים כי מוטלת עליך אחריות מלאה לתוכן שאתה מפרסם. אסור לך לפרסם "חומרים שהתקבלו ממשתמשים" אשר מפרים חוקים או עלולים לעורר התנגדות או להיות בלתי הולמים באופן אחר. בפרט, אסור לך לשלוח, להוסיף, לשדר, לפרסם או לספק תוכן לאתר, באתר או דרכו, אשר:

      

    • מפר זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט או זכויות קניין רוחני אחרות של צד שלישי כלשהו.
    •  

      

    • הינו כוזב, מטעה, שקרי, משמיץ, מגונה, פוגעני, מלא שנאה או מיני במפורש.
    •  

      

    • מפר זכות של צד שלישי לפרטיות או לפרסום.
    •  

      

    • משפיל אנשים אחרים על רקע מגדר, גזע, מעמד חברתי, מוצא עדתי, מוצא לאומי, דת, עדיפות מינית, נכות או סיווג אחר.
    •  

      

    • מכיל כינויים, ניסוחים או חומרים אחרים שתכליתם להפחיד, להטריד או להסיט לאלימות או לביצוע מעשים בלתי חוקיים.
    •  

      

    • מסלף את זהותך או את השיוך הפוליטי או הקבוצתי שלך, או מכיל פרסום או שידול.
    •  

      

    • מפר חוקים מקומיים, מדינתיים, לאומיים או בינלאומיים.
    •  

      

    • General Mills מאמינה בתום לב שהוא מעורר התנגדות או בלתי הולם מסיבה אחרת.
    •  

אתה מבין ומסכים כי מותר לך לפרסם רק "חומרים שהתקבלו ממשתמשים" שנמצאים בבעלותך, או שאתה בעל זכויות אחרות לפרסמם. בנוסף, עליך להשיג את כל ההרשאות הדרושות לפרסום מאת האנשים המזוהים או הנרמזים ב"חומרים שהתקבלו ממשתמשים" שלך (כולל מאת אנשים מוצגים בתוכן הצילומים או הווידאו), ובמקרה של קטינים, גם מאת ההורים או האפוטרופוסים שלהם, בהתאם למקרה.

אתה מבין ומסכים כי General Mills רשאית, אך אינה מחויבת, לנטר, לסקור, להסיר, לדחות או לשנות בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ולשיקול דעתה הבלעדי, חומר נשלח ע”י משתמש המפר הסכם זה, או שמעורר התנגדות האופן אחר, או מכל סיבה אחרת.

הודעה בדבר תביעות על הפרת קניין רוחני וייצוג לצורך מתן הודעות
General Mills מכבדת את הקניין הרוחני שבבעלות אחרים, ואנחנו מפצירים במשתמשים שלנו לנהוג באותה צורה. אם אתה מאמין בתום לב כי יצירתך הועתקה באתר באופן המהווה הפרת קניין רוחני, תוכל להודיע לסוכן הממונה לזכויות יוצרים של General Mills, בצירוף הפרטים הבאים:

א. חתימת יד או חתימה אלקטרונית של האדם המורשה לפעול בשם בעלי זכות היוצרים או עניין אחר של קניין רוחני.

ב. תיאור היצירה המוגנת שזכויות היוצרים שלה הופרו, לטענתך.

ג. תיאור של המיקום באתר שבו נמצא החומר המפר לטענתך זכויות יוצרים, בפירוט מספיק שיאפשר לנו למצוא אותו.

ד. הכתובת, מספר הטלפון וכתובת הדואל שלך.

ה. הצהרה ממך על כך שאתה מאמין בתום לב כי השימוש השנוי במחלוקת לא הותר על ידי בעלי זכויות היוצרים או הקניין הרוחני, נציגו או החוק.

ו. הצהרה ממך, המציינת שאתה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא תצהיר אמת, על כך שהמידע שמסרת למעלה בהודעתך הוא מדויק, וכי זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלותך או שאתה מורשה לפעול בשם בעליהם.

ניתן ליצור קשר עם הנציג שמונה על ידי General Mills למתן הודעות על תביעות בגין הפרת זכויות יוצרים או קניין רוחני אחר באחת הדרכים הבאות:

בדואר
Copyright Agent
c/o General Mills, Inc.
Number One General Mills BlvdMinneapolis, MN 55426 U.S.A.

בטלפון
(800) 248-7310

בפקס
(763) 764-2268

הגבלות נוספות

אסור לך לגשת או להשתמש, או לעשות ניסיון גישה או שימוש, בשירות במטרה לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בנו או בכל צד שלישי, להפריע לתפעול האתר או למוצרים ושירותים אחרים של General Mills, או להשתמש בשירותים באופן העלול להפר כל דין. לדוגמה, וללא הגבלה, אסור לך:

      

    • לבצע "קציר" או לאסוף מידע על אחרים באופן אחר, כולל כתובות דואל, ללא הסכמתם.
    •  

      

    • לנקוט פעולות שגורמות לעומס לא סביר על שרתי האתר.
    •  

      

    • להשתמש בהתקנים, תוכנות או רוטינות שמפריעות או מנסות להפריע לעבודת האתר התקינה או לפעילות המתנהלת באתר.
    •  

      

    • להשתמש או לנסות להשתמש בתהליכים אוטומטיים (כולל, ללא הגבלה, עכבישים ורובוטים) במטרה לגשת לאתר או להשתמש בו.
    •  

      

    • להיות מעורב בכל התנהלות אחרת שמאיימת על פעולת המערכת או הרשת שלנו, או חושפת אותנו או מי מהמשתמשים שלנו לחבות או נזקים אפשריים.
    •  

הפרה של תנאים אלה עלולה להוביל לחבות אזרחית או פלילית. אנו רשאים לחקור הפרות של תנאים אלה ולשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק כדי לתבוע משתמשים המפרים את התנאים.

מיאון אחריות
מבלי להגביל את האמור לעיל, כל דבר המסופק לך באתר נעשה על בסיס "כמות הוא" ללא אחריות מכל סוג שהוא, אם מפורשת ואם מרומזת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות מרומזת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, זכות קניין או אי הפרה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, איננו אחראיים לכך שהאתר או אתרים, או שהשרתים הגורמים לזמינות האתר או האתרים, יהיו נטולי וירוסים. איננו אחראיים לכך שהפונקציות הכלולות בחומרים אלה יפעלו ללא הפסקות או שיהיו נטולות שגיאות, על כך שהפגמים יתוקנו, שהאתר יהיה זמין בעת או מיקום מסוימים או שהשרת הגורם לזמינותו יהיה נטול וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. איננו אחראיים ואיננו מציגים מצג כלשהו בקשר לשימוש או לתוצאת השימוש בחומרים באתר, בכל הקשור לנכונותם, דיוקם, אמינותם או בכל אופן אחר.

השימוש באתר נעשה על סיכונך בלבד. General Mills לא תישא באחריות בגין נזקים כלשהם, לרבות נזקים ישירים, בלתי ישרים, אגביים, תוצאתיים או עונשיים, הנובעים מהגישה לאתר או השימוש בו, ושנגרמו מסיבה כלשהי, בין אם בהתבסס על חוזה או עוולה או בכל אופן אחר. אם מסיבה כלשהי אינך שבע רצון מהאתר, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא לחדול מלגשת ולהשתמש באתר ובשירותים הכלולים בו. מכיוון שמספר אזורי שיפוט אינם מתירים מיאון של אחריות מרומזת או החרגה או הגבלה של נזקים מסוגים מסוימים, אחריות General Mills באזורי שיפוט האמורים תוגבל עד המידה המותרת בחוק. אם יימצא כי חלק כלשהו מהגבלות האחריות האלה אינו תקף או בלתי ניתן לאכיפה מסיבה כלשהי, אזי החבות המצרפית של General Mills לא תעלה על מאה דולר אמריקאי (US$100).

קישורים
אתר זה עשוי להכיל קישורים המאפשרים לך לעזוב את האתר הזה ולפנות אל אתרים אחרים שלא נתונים לשליטתנו. איננו תומכים בכל אתר קשור כאמור. איננו אחראיים לתוכן או השידורים של אתרים קשורים או לכל קישור הכלול באתרים קשורים או לכך שהאתרים הקשורים יהיו חפים משגיאות או וירוסים. כמו כן, איננו אחראיים לתנאים או לנוהלי פרטיות של האתרים האלה. אנחנו ממליצים לך לקרוא בעיון את המדיניות של כל האתרים שאתה מבקר בהם.

רעיונות שנשלחו
אם לא נאמר אחרת בתנאים אלה, כל ההערות, ההצעות, הרעיונות, הרישומים, הציורים, המושגים, המתכונים או כל מידע אחר הנחשף או הנשלח אלינו על ידך באמצעות אתר זה, או בתגובה לשידול באתר זה ("רעיונות שנשלחו") יהיו וימשיכו להיות רכוש שלנו. אתה מבין ומסכים כי יש לנו משאבים פנימיים וחיצוניים אשר פיתחו רעיונות או עשויים לפתח רעיונות או פריטים אחרים בעתיד שיהיו זהים או דומים לרעיונות שנשלחו, ושאנו עשויים לשקול לרעיונות שנשלחו לפי התנאים האלה בלבד. בכל מקרה, אין להסתמך על כך שאף רעיון שנשלח יישקל, ואנו לא נוטלים על עצמנו כל מחויבות, בין אם מפורשת או מרומזת, לשקול כל רעיון שנשלח. ללא כל הגבלה, כל הזכויות הקיימות הידועות כיום או שייוועדו בעתיד בקשר לרעיונות שנשלחו, מכל סוג ומהות שהם, ברחבי היקום, יהיו רכוש בלעדי שלנו ונהיה רשאים לעשות שימוש בלתי מוגבל ברעיונות שנשלחו לכל מטרה שהיא, בין אם מסחרית או מכל סוג אחר, ללא כל תמורה למספק הרעיונות שנשלחו.

פרטי קשר
תוכל ליצור קשר עמנו בצירוף הערות.