Company

Betingelser for brug af hjemmesiden

Denne hjemmeside ejes og gøres tilgængelig af General Mills (inklusive dets tilknyttede selskaber) og gøres tilgængelig for din personlige underholdning, information og oplysning. "Hjemmeside" som brugt i disse brugerbetingelser omfatter vores sider og applikationer på tredjeparters sociale netværkstjenester som f.eks. Facebook eller Twitter og vores applikationer på mobile enheder. Din brug af denne hjemmeside er underlagt følgende vilkår og betingelser. Din brug af hjemmesiden udgør din accept af disse vilkår og betingelser og din indvilligelse i at være bundet af dem. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke bruge hjemmesiden eller nogen tjenester tilbudt af denne hjemmeside.

Vi forbeholder os retten til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid uden varsel. Kom tilbage hertil regelmæssigt for at sikre, at du er bekendt med opdateringer eller ændringer i disse vilkår.

Politik om ejendomsret og intellektuel ejendom
Alle navne, logoer, servicemærker og varemærker, der vises på denne hjemmeside, inklusive de varemærker, servicemærker, identificering af brands, karakterer, handelsnavne, grafik, design, ejendomsret, handelsudseende, andet indhold eller andre elementer på hjemmesiden, og al anden intellektuel ejendom ("Indhold"), undtagen som udtrykkeligt anført på anden vis, er beskyttet intellektuel ejendom tilhørende eller brugt med tilladelse af General Mills. Indholdet omfatter hjemmesiden, som er beskyttet af ejendomsret som et samlet værk eller kompilering.

Brug eller misbrug af indholdet på denne hjemmeside, undtagen som udtrykkeligt tilladt i denne aftale eller i selve indholdet, er strengt forbudt. Du må udskrive en kopi af indholdet til egen brug. Du må imidlertid ikke på anden vis kopiere, distribuere, ændre, overføre, genbruge, genopslå eller på anden måde vise indholdet uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke. Vi forbeholder os alle andre rettigheder, og intet anført eller underforstået på denne hjemmeside giver dig nogen form for licens eller ret under et patent eller et varemærke tilhørende General Mills, deres tilknyttede selskaber eller nogen tredjeparter.

Uden begrænsning af det foregående er din brug af hjemmesiden udelukkende begrænset til personlig og ikke-kommerciel brug, medmindre du har fået udtrykkelig tilladelse til anden brug. Du må ikke kopiere, distribuere, ændre, overføre, genbruge, genopslå eller på anden måde vise indholdet til offentlige eller kommercielle formål uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse.

General Mills er ikke ansvarlig for indholdet på andre hjemmesider, som du kan få adgang til, når du bruger General Mills produkter eller tjenester. Materiale, der er tilgængeligt på eller gennem andre hjemmesider, kan være beskyttet af ophavsret og lovgivningen om intellektuel ejendom i USA og/eller andre lande som relevant. Brugsvilkårene for disse hjemmesider og ikke denne aftale styrer din brug af det pågældende materiale.

General Mills forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at begrænse, suspendere, deaktivere og/eller afbryde en brugers adgang til og brug af hjemmesiden, med eller uden foregående varsel. Det omfatter uden begrænsning retten til at lukke konti tilhørende brugere, som General Mills mener, kan overtræde eller gentagne gange overtræder ophavsretten eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende General Mills og/eller andre.

Brugerindsendt indhold
Denne hjemmeside kan give brugere tilladelse til at opslå tekst, billeder, lyd, video, link til andre hjemmesider eller andet indhold (samlet "Brugerindsendelser") til hjemmesiden. Du kan derfor se brugerindsendelser, der er blevet indsendt til denne hjemmeside af personer, der ikke har tilknytning til General Mills. General Mills støtter ikke disse personer, og vi er på ingen måde forbundet med brugerindsendelser, der er opslået eller tilgængelige gennem denne hjemmeside. Du anerkender og accepterer, at enhver brug af og tillid til brugerindsendelser er for din egen risiko. General Mills har intet ansvar eller erstatningsansvar af nogen art i forbindelse med brugerindsendelser, der indsendes af disse personer eller i forbindelse med disse personers adfærd.

General Mills påberåber sig ikke ejerskab af brugerindsendelser. Ved at indsende brugerindsendelser til hjemmesiden forstår og accepterer du imidlertid, at du giver General Mills royalty-fri, uigenkaldelig, evig, global, ikke-eksklusiv og fuldtud underlicenserbar licens til at bruge, reproducere, offentliggøre, distribuere, udføre, vise, skabe afledte værker af og på anden vis udnytte alle brugerindsendelser, i helhed eller delvist, i enhver form, inklusive til kampagne eller markedsføringsformål.

Du forstår og accepterer, at du er eneansvarlig for det indhold, som du opslår. Du må ikke opslå brugerindsendelser, der overtræder lovgivningen, eller der på anden måde kan være stødende eller upassende. I særdeleshed må du ikke indsende, tilføje, overføre, opslå eller sende indhold til, på eller gennem hjemmesiden, som:

      

    • krænker en tredjeparts ophavsret, varemærke, patent eller anden intellektuel ejendom
    •  

      

    • er usandt, vildledende, injurierende, æreskrænkende, obskønt, krænkende, hadefuldt eller har seksuelt indhold
    •  

      

    • overtræder en tredjeparts ret til fortrolighed eller offentlighed
    •  

      

    • nedværdiger andre baseret på køn, race, klasse, etnicitet, national oprindelse, religion, seksuel præference, funktionsnedsættelse eller anden klassificering
    •  

      

    • indeholder skældsord eller andet sprog eller materiale beregnet til at intimidere, chikanere eller opfordre til vold eller ulovlige handlinger
    •  

      

    • misrepræsenterer din identitet eller tilknytning eller indeholder reklamer eller anmodninger
    •  

      

    • overtræder en gældende lokal, statslig, national eller international lov
    •  

      

    • General Mills i god tro mener, er stødende eller upassende.
    •  

Du anerkender og accepterer, at du kun må opslå brugerindsendelser, som du ejer eller på anden måde har ret til at opslå. Du skal ydermere indhente al nødvendig tilladelse fra personer, der er identificeret eller impliceret i din brugerindsendelse (inklusive personer vist i fotografier eller videoindhold) og, i tilfælde af mindreårige, også fra deres forældre eller juridiske værger, som relevant.

Du anerkender og accepterer, at General Mills til enhver tid kan, men er ikke forpligtet til, overvåge, gennemse, fjerne, afvise eller revidere, uden forudgående varsel og efter eget skøn, brugerindsendelser, der krænker denne aftale, på anden måde er stødende eller af en hvilken som helst anden årsag.

Indgivelse af påstand om krænkelse af intellektuel ejendomsret og kontaktperson
General Mills respekterer intellektuel ejendom tilhørende andre, og vi beder vores brugere gøre det samme. Hvis du i god tro mener, at dit værk er blevet reproduceret på hjemmesiden på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, kan du informere General Mills udpegede repræsentant vedrørende ophavsret med følgende oplysninger:

a. en elektronisk eller fysisk underskrift af den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten eller anden intellektuel ejendom

b. en beskrivelse af det ophavsretbeskyttede værk eller anden intellektuel ejendom som du hævder er blevet krænket

c. en beskrivelse af hvor det materiale, som du hævder er blevet krænket, befinder sig på hjemmesiden, med tilstrækkelige detaljer, så vi kan finde det

d. din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse

e. en erklæring fra dig, at du i god tro mener, at den omstridte brug ikke er bemyndiget af ejeren af ophavsretten eller den intellektuelle ejendom, dennes repræsentant eller lovgivningen

f. en erklæring fra dig, afgivet under straffeansvar, at de ovenstående oplysninger i din påstand er korrekte, og at du er ejeren af ophavsretten eller den intellektuelle ejendom eller er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten eller den intellektuelle ejendom.

General Mills' udpegede repræsentant vedrørende ophavsret angående indgivelse af påstand om krænkelse af ophavsret eller anden intellektuel ejendom kan kontaktes som følger:

Pr. brev
Copyright Agent
c/o General Mills, Inc.
Number One General Mills Blvd
Minneapolis, MN 55426, USA

Telefonisk
+1-800-248-7310

Pr. fax
+1-763-764-2268

Andre begrænsninger

Du må ikke tilgå eller bruge, eller forsøge at tilgå eller bruge, tjenesterne til at udføre en handling, som kan skade os eller en tredjepart, gribe ind i driften af hjemmesiden eller General Mills' andre produkter og tjenester, eller bruge tjenesterne på en måde, der overtræder lovgivningen. Du må for eksempel og uden begrænsning ikke:

      

    • høste eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, inklusive mailadresser, uden deres samtykke
    •  

      

    • udføre en handling, der påfører hjemmesidens servere en urimelig stor belastning
    •  

      

    • bruge en enhed, en software eller metode til at gribe ind i eller forsøge at gribe ind i hjemmesidens driftsmæssige funktionalitet eller en aktivitet udført på hjemmesiden
    •  

      

    • bruge eller forsøge at bruge en automatisk proces (inklusive, uden begrænsning, spidere og robotter) til at tilgå eller bruge hjemmesiden
    •  

      

    • indlade dig på anden adfærd, der truer vores system eller netværkssikkerhed eller udsætter os eller nogen af vores brugere for et erstatningsansvar eller mulig skade.
    •  

Overtrædelse af disse vilkår kan føre til civilretligt eller kriminalretligt ansvar. Vi kan undersøge overtrædelser af disse vilkår og samarbejde med myndighedsorganer om at retsforfølge brugere, der overtræder disse vilkår.

Forbehold
Uden at begrænse det foregående gøres alt på denne hjemmeside tilgængeligt for dig "SOM DET ER OG FORELIGGER" UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER ADKOMST ELLER IKKE-KRÆNKELSE. UDEN BEGRÆNSNING AF DET FOREGÅENDES ANVENDELIGHED GARANTERER VI IKKE, AT HJEMMESIDEN(-SIDERNE) ELLER DE SERVERE, DER GØR HJEMMESIDEN(-SIDERNE) TILGÆNGELIGE, ER FRI FOR VIRUS. Vi garanterer ikke, at funktionerne indeholdt i disse materialer vil være uden forstyrrelser eller fejl, at defekter vil blive rettet, at hjemmesiden er tilgængelig på et bestemt tidspunkt eller beliggenhed, eller at denne hjemmeside eller den server, der gør den tilgængelig, er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Vi garanterer ikke og påtager os ingen forpligtelser vedrørende brugen eller resultatet af brugen af materialerne på denne hjemmeside med hensyn til rigtighed, nøjagtighed, pålidelighed eller på anden måde.

Din brug af hjemmesiden er for egen risiko. General Mills er ikke ansvarlig for eventuelle skader, inklusive direkte, indirekte, tilfældige, følgeskader eller strafbare erstatningsskader, som opstår fra din adgang til eller brug af hjemmesiden og forårsaget på en hvilken som helst måde, hvad enten det er baseret på kontraktbrud, tort eller på anden måde. Hvis du på nogen måde bliver utilfreds med hjemmesiden, er dit eneste middel at ophøre med at tilgå og bruge denne hjemmeside og dens tjenester. Nogle jurisdiktioner tillader ikke et forbehold for underforståede garantier eller udelukkelse eller begrænsning af bestemte typer skader, og General Mills' ansvar i sådanne jurisdiktioner vil derfor være begrænset i det omfang, det er tilladt af lovgivningen. Hvis en del af disse ansvarsbegrænsninger kendes at være ugyldige eller ikke kan håndhæves af en hvilken som helst årsag, skal General Mills' samlede erstatningsansvar ikke overstige ethundrede amerikanske dollars (100 USD).

Link
Denne hjemmeside kan indeholde link, der lader dig forlade denne hjemmeside og tilgå andre hjemmesider, der ikke er underlagt vores kontrol. Vi indestår ikke for sådanne linkede hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet eller overførsel af en linket hjemmeside eller et link, der er indeholdt i en linket hjemmeside, eller for at sikre, at de linkede hjemmesider er fri for fejl og virus. Vi er heller ikke ansvarlige for sådanne hjemmesiders vilkår eller fortrolighedspraksisser. Vi opfordrer dig til at læse politikkerne omhyggeligt for alle hjemmesider, som du besøger.

Indsendte ideer
Uagtet alt andet i disse vilkår, vil alle kommentarer, forslag, ideer, notater, tegninger, begreber, opskrifter eller andre oplysninger, der videregives eller indsendes til os af dig gennem denne hjemmeside eller som svar på anmodninger på denne hjemmeside ("Indsendte ideer") være og forblive vores ejendom. Du forstår og anerkender, at vi har både interne og eksterne kilder, der kan være blevet udviklet eller i fremtiden kan udvikle ideer eller andre genstande identiske med eller svarende til de indsendte ideer, og at vi kun er villige til at tage de indsendte ideer i betragtning på disse vilkår. Indsendte ideer er under ingen omstændigheder indsendt i fortrolighed, og vi påtager os ingen forpligtelse, hverken udtrykkelig eller underforstået, ved at tage den indsendte idé under overvejelse. Vi vil, uden begrænsning, eje alle rettigheder, der er kendt nu eller eksisterer senere, til de indsendte ideer af enhver art og karakter i hele universet, og vil have retten til ubegrænset brug af de indsendte ideer til et hvilket som helst formål, kommercielt eller på anden måde uden kompensation til indsenderen af ideen.

Kontaktinformation
Du kan kontakte os med eventuelle kommentarer.