Company

Podmínky užívání Webové stránky

Tato Webová stránka je vlastněna a poskytována společností General Mills (včetně jejích dceřiných společností), a je vám k dispozici pro osobní zábavu, informace a vzdělávání. „Webová stránka“, jak je uvedena v těchto Podmínkách užívání, zahrnuje naše stránky a aplikace ve službách sociálních sítí třetích stran, jako je například Facebook nebo Twitter, a naše aplikace na mobilních zařízeních. Vaše používání této Webové stránky se řídí následujícími podmínkami. Svým používáním této Webové stránky vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami a vaše potvrzení, že se jimi budete řídit. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tuto Webovou stránku ani jakékoliv služby nabízené na této Webové stránce.

Vyhrazujeme si právo změnit tyto podmínky kdykoliv a bez předchozího upozornění. Prosíme, abyste si často ověřovali, že jste obeznámeni s případnými aktualizacemi nebo změnami těchto podmínek.

Ochrana autorských práv a práv na duševní vlastnictví
Veškeré názvy, loga, značky služeb a ochranné známky uvedené na této Webové stránce, a také všechny ochranné známky, značky služeb, identity značek, postavy, obchodní firmy, grafika, design, autorská práva, značkové oblečení, jiný obsah nebo prvky Webové stránky a veškeré ostatní duševní vlastnictví (dále jen „Obsah“), s výjimkou případů, kdy je výslovně uvedeno jinak, jsou chráněným duševním vlastnictvím společnosti General Mills, nebo je používá společnost General Mills na základě souhlasu nebo licence. Tento Obsah zahrnuje Webovou stránku, která je chráněna autorským právem jako kolektivní dílo nebo kompilace.

Použití nebo zneužití obsahu této Webové stránky, s výjimkou případů výslovně uvedených v této Dohodě nebo v samotném Obsahu, je přísně zakázáno. Můžete si vytisknout jednu kopii Obsahu pro osobní použití. Jinak však nesmíte stránku kopírovat, distribuovat, modifikovat, přenášet, opětovně používat, opětovně zveřejňovat ani jinak zobrazovat Obsah bez našeho výslovného písemného souhlasu. Vyhrazujeme si veškerá další práva. Nic výslovně uvedeného ani předpokládaného na Webové stránce vám neuděluje žádnou licenci ani právo na základě jakéhokoliv patentu nebo ochranné známky společnosti General Mills, jejích dceřiných společností, nebo jakékoliv třetí strany.

Kromě výše uvedeného platí, že pokud vám není výslovně uděleno oprávnění k jinému použití, vaše používání webových stránek je omezeno na osobní a nekomerční použití. Bez našeho písemného svolení nesmíte kopírovat, distribuovat, modifikovat, přenášet, opětovné používat, opětovně zveřejňovat ani jinak zobrazovat Obsah pro veřejné nebo komerční účely.

Společnost General Mills nemá žádnou zodpovědnost za obsah jiných webových stránek, které můžete najít, nebo ke kterým můžete mít přístup při používání produktů nebo služeb společnosti General Mills. Materiály dostupné na jiných webových stránkách nebo jejich prostřednictvím mohou být chráněny autorským právem a zákony na ochranu duševního vlastnictví ve Spojených státech a/nebo dalších příslušných zemích. Používání těchto materiálů se řídí podmínkami použití příslušných webových stránek, a nikoli touto Dohodou.

Společnost General Mills si vyhrazuje právo dle svého uvážení omezit, pozastavit, zakázat a/nebo ukončit přístup a oprávnění k používání této Webové stránky jakémukoli uživateli, s předchozím upozorněním nebo bez předchozího upozornění. To mimo jiné zahrnuje právo zrušit účty uživatelů, o kterých je společnost General Mills přesvědčena, že mohou porušit nebo opakovaně porušují autorská práva nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví společnosti General Mills a/nebo jiných subjektů.

Obsah vložený uživatelem
Tato Webová stránka může uživatelům umožnit publikovat na Webové stránce texty, obrázky, audio, video, odkazy na jiné stránky nebo jiný obsah (dále společně „Uživatelské příspěvky“). V důsledku toho se mohou zobrazovat Uživatelské příspěvky, které byly na tuto Webovou stránku odeslány osobami, které nejsou spojeny se společností General Mills. Společnost General Mills nepodporuje tyto osoby, ani není žádným způsobem spojena s žádným uživatelským příspěvkem zveřejněným nebo přístupným prostřednictvím této Webové stránky. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že jakékoliv použití a spoléhání se na jakýkoli Uživatelský příspěvek provádíte na vlastní nebezpečí. Společnost General Mills nenese žádnou odpovědnost jakékoliv povahy vzniklou v souvislosti s jakýmikoli Uživatelskými příspěvky poskytovanými těmito osobami nebo v souvislosti s jakýmkoli jednáním těchto osob.

Společnost General Mills si nečiní nárok na vlastnictví Uživatelských příspěvků. Odesíláním Uživatelských příspěvků na Stránku však berete na vědomí a souhlasíte s tím, že udělujete společnosti General Mills neodvolatelnou, trvalou, celosvětovou, nevýhradní a plnou licenci včetně povolení udělovat sublicence na používání, reprodukci, publikování, distribuci, zobrazování, tvorbu kreativních odvozenin a jiné využívání takových Uživatelských příspěvků, a to zcela nebo částečně, v jakékoliv formě, a to i pro účely propagace nebo marketingu, a bez licenčních poplatků.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nesete plnou zodpovědnost za obsah, který zveřejňujete. Nesmíte zveřejňovat Uživatelské příspěvky, které porušují jakýkoliv zákon, nebo mohou být jinak nežádoucí nebo nevhodné. Zejména nesmíte na Webové stránce nebo prostřednictvím Webové stránky předkládat, přidávat, přenášet, zveřejňovat ani poskytovat obsah, který:

      

    • porušuje autorská práva, ochranné známky, patenty nebo jiná práva na duševní vlastnictví jakékoliv třetí strany;
    •  

    • je nepravdivý, zavádějící, pomlouvačný, urážlivý, obscénní, hrubý, nenávistný nebo sexuálně explicitní;
    •  

    • porušuje právo třetí osoby na soukromí nebo publicitu;
    •  

    • degraduje jiné osoby na základě pohlaví, rasy, třídy, etnické skupiny, země původu, náboženství, sexuální orientace, zdravotního postižení nebo jiné klasifikace;
    •  

    • obsahuje nadávky nebo jiný jazyk či materiál určený k zastrašování, obtěžování či podněcování k násilí nebo nezákonnému jednání;
    •  

    • zkresluje vaši identitu nebo příslušnost, nebo obsahuje reklamu nebo výzvu;
    •  

    • porušuje platné místní, státní, národní nebo mezinárodní právo;
    •  

    • je podle názoru společnosti General Mills jinak závadný nebo nevhodný.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžete zveřejňovat jen takové Uživatelské příspěvky, které vlastníte, nebo které máte právo zveřejnit. Kromě toho musíte získat veškerá potřebná povolení od jakýchkoli fyzických osob identifikovaných nebo zúčastněných ve vašem Uživatelském příspěvku (včetně těch, které jsou znázorněny na fotografickém nebo video obsahu), a v případě dětí a mladistvých podle potřeby také od jejich rodičů nebo zákonných zástupců.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost General Mills může, ale není povinna, monitorovat, revidovat, odstraňovat, odmítat nebo kontrolovat kdykoliv, bez předchozího upozornění a na základě vlastního uvážení, Uživatelské příspěvky, které porušují tuto Dohodu, nebo jsou jinak závadné, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Upozornění pro účely stížností na porušování Práv na duševní vlastnictví, a Agent pro autorská práva
Společnost General Mills respektuje práva na duševní vlastnictví ostatních, a žádá své uživatele, aby je respektovali také. Pokud jste v dobré víře přesvědčeni, že vaše práce byla na Webové stránce reprodukována způsobem, který představuje porušení autorských práv, můžete určenému Agentovi společnosti General Mills pro autorská práva oznámit následující informace:

a. elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv nebo jiných zájmů duševního vlastnictví;

b. popis autorsky chráněného díla nebo jiného duševního vlastnictví, jehož autorská práva byla porušena;

c. popis umístění v rámci Webové stránky, kde je dostupný materiál, který podle vašeho názoru porušuje práva na duševní vlastnictví, s dostatkem podrobností, které nám pomohou jej nalézt;

d. vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

e. vaše prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv nebo práv na duševní vlastnictví, jeho zástupcem nebo zákonem;

f. vaše prohlášení, učiněné pod trestem křivé přísahy, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné, a že jste vlastníkem autorských práv nebo práv na duševní vlastnictví, nebo že jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv nebo práv na duševní vlastnictví.

Pokud chcete oznámit nároky týkající se autorských práv nebo jiného porušení ochrany duševního vlastnictví, můžete kontaktovat určeného agenta společnosti General Mills pro autorská práva, a to následujícím způsobem:

E-mailem
Copyright Agent
c/o General Mills, Inc.
Number One General Mills Blvd
Minneapolis, MN 55426 U.S.A.

Telefonicky
(800) 248 7310

Faxem
(763) 764 2268

Jiná omezení

Nesmíte používat ani získávat přístup, ani se pokoušet o použití nebo získání přístupu ke Službám za účelem podnikání jakýchkoli kroků, které by mohly poškodit nás nebo jakoukoli třetí stranu. Dále nesmíte zasahovat do provozu Webové stránky nebo jiných produktů a služeb společnosti General Mills, nebo používat Služby způsobem, který porušuje jakékoli platné zákony. Například mimo jiné nesmíte:

      

    • získávat nebo jinak sbírat informace o jiných osobách, bez jejich souhlasu, a to včetně e-mailových adres;
    •  

    • podnikat jakékoli akce, které by způsobily nepřiměřeně velké zatížení serverů Webové stránky
    •  

    • používat jakékoli zařízení, software nebo rutiny za účelem narušení nebo k pokusům o narušení řádného fungování Webové stránky nebo jakékoli činnosti prováděné na Webové stránce;
    •  

    • získávat přístup, používat ani pokoušet se o používání a získání přístupu k Webové stránce pomocí jakýchkoli automatizovaných procesů (mimo jiné pavouků a robotů);
    •  

    • provádět jakoukoli jinou činnost ohrožující naši systémovou nebo síťovou bezpečnost, nebo vystavující nás nebo některého z našich uživatelů jakékoliv odpovědnosti nebo potenciální újmě.

Porušení těchto podmínek může mít za následek občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost. Porušení těchto Podmínek můžeme vyšetřovat ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení vedeném proti uživatelům, kteří porušují Podmínky.

Odmítnutí záruky
Bez omezení výše uvedeného platí, že veškerý obsah Webové stránky se poskytuje „TAK JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUKY NA VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NÁZEV, A ZÁRUKY NA NEPORUŠENÍ PŘEDPISŮ. KROMĚ VÝŠE UVEDENÝCH OBECNÝCH USTANOVENÍ NEPOSKYTUJEME ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE WEBOVÁ STRÁNKA(Y) NEBO SERVERY POSKYTUJÍCÍ TUTO STRÁNKU(Y) NEOBSAHUJÍ VIRY. Nezaručujeme, že funkce obsažené v těchto materiálech budou bezporuchové nebo bezchybné, že závady budou opraveny, že Webová stránka bude k dispozici v určitém čase nebo na určitém místě, nebo že tato Webová stránka nebo server, který ji poskytuje, neobsahují viry nebo jiné škodlivé komponenty. Neposkytujeme záruku ani žádné ujištění týkající se používání nebo výsledků použití materiálů na této Webové stránce, pokud jde o jejich správnost, přesnost, spolehlivost, nebo jiné ukazatele.

Tuto Webovou stránku používáte na vlastní nebezpečí. Společnost General Mills nenese odpovědnost za jakékoli škody, včetně přímých, nepřímých, náhodných a následných, ani za trestní postihy vyplývající z vašeho přístupu nebo používání Webové stránky, a způsobené v rámci Dohody nebo trestným činem nebo jinak. Pokud budete s touto webovou stránkou jakýmkoli způsobem nespokojeni, vaší jedinou a výhradní možností je přestat k této Webové stránce a jejím službám přistupovat a používat je. Vzhledem k tomu, že některé jurisdikce nepovolují odmítnutí implicitní záruky, vyloučení nebo omezení odpovědnosti za určité typy škod, bude odpovědnost společnosti General Mills v takových jurisdikcích omezena v rozsahu povoleném zákonem. Pokud bude zjištěno, že jakákoli část těchto omezení odpovědnosti je z jakéhokoliv důvodu neplatná nebo nevynutitelná, pak nesmí celková odpovědnost společnosti General Mills přesáhnout výši sto amerických dolarů (100 USD).)

Odkazy
Tato Webová stránka může obsahovat odkazy, které vám umožní opustit tuto Webovou stránku a přejít na jiné stránky, které nejsou pod naší kontrolou. Žádné takové odkazované webové stránky nepodporujeme. Neneseme odpovědnost za obsah ani přenos jakýchkoliv odkazovaných stránek, ani za žádné odkazy uvedené na odkazovaných stránkách, ani za to, že odkazované stránky neobsahují chyby nebo viry. Dále neneseme odpovědnost za podmínky a postupy ochrany osobních údajů těchto stránek. Doporučujeme vám, abyste si pečlivě přečetli politiku uplatňovanou na každé stránce, kterou navštívíte.

Autorské nápady
Bez ohledu na cokoliv jiného v těchto Podmínkách platí, že, veškeré připomínky, návrhy, nápady, poznámky, kresby, koncepty, recepty nebo jiné informace, které zde zveřejníte nebo předložíte prostřednictvím této webové stránky, nebo v reakci na žádost uvedenou na této Webové stránce („Autorské nápady“), budou a zůstanou naším majetkem. Berete na vědomí a potvrzujete, že máme interní i externí zdroje, které mohly vyvinout nebo budou moci vyvíjet nápady nebo jiné položky shodné nebo podobné Autorským nápadům, a že jsme ochotni uvažovat o Autorských nápadech pouze za těchto podmínek. Autorské nápady se v žádném případě nepředkládají v utajení, a nepřebíráme žádnou povinnost, výslovnou ani nepřímou, týkající se Autorských nápadů. Jsme výhradními a neomezenými vlastníky veškerých nyní známých nebo v budoucnosti existujících práv na Autorské nápady všeho druhu a charakteru v celém vesmíru, a máme nárok na neomezené využívání Autorských nápadů pro jakýkoliv účel, komerční nebo jiný, a to bez nároku na kompenzaci pro poskytovatele Autorských nápadů.

Kontaktní informace
Máte-li jakékoli připomínky, můžete nás kontaktovat