Company

Zásady ochrany soukromých údajů

Datum úcinnosti: _________ 2014

Spolecnost General Mills je hrdým prodejcem rady renomovaných svetových znacek. Víme, že chceme-li si udržet vaši duveru, musíme chránit vaše soukromí. Proto venujeme velkou pozornost ochrane soukromých údaju všech uživatelu našich webových stránek, našich stránek a aplikací v rámci služeb sociálních sítí tretích stran i našich e-mailu a mobilních aplikací (dále souhrnne jen „stránky“).

Tyto zásady ochrany soukromých údaju vysvetlují, jakým zpusobem poskytujeme online informace, a volby, které mužete jako uživatel techto stránek provést v souvislosti se shromaždováním a používáním svých informací.

Informace, které shromaždujeme

Informace o vás (a pocítaci nebo zarízení, které používáte k prístupu na naše stránky) mužeme získávat ruznými zpusoby:

• Informace nám mužete poskytnout prímo.

• Mužete si zvolit, zda povolíte službe sociálních sítí sdílet s námi informace.

• Mužeme shromaždovat další informace, navštívíte-li naše stránky a jiné služby nebo zobrazíte naši online reklamu.

• Tam, kde to zákony dovolují, o vás mužeme získat informace i z dalších zdroju.

Podrobnejší informace o techto jednotlivých zpusobech jsou uvedeny níže.

Informace, které poskytujete prímo

Úcastníte-li se našich nabídek a programu (nebo s námi jinak komunikujete), mužete nám prímo poskytnout informace, mimo jiné vcetne následujících:

o jméno,

o e-mailová adresa,

o poštovní adresa,

o uživatelské jméno nebo heslo,

o telefonní císlo,

o vek nebo datum narození,

o pohlaví,

o demografické údaje,

o kreditní karta nebo jiné platební údaje,

o rodinný stav a pocet detí,

o kontaktní informace o rodinných príslušnících nebo jiné informace,

o další informace o vás, vaší rodine nebo jiné údaje (napr. vaše zájmy nebo preference týkající se produktu),

o další informace, jejichž poskytnutí naší spolecnosti povolíte službe tretí osoby se svým souhlasem (napr. Facebook).

Informace ze služeb sociálních sítí

Pokud se rozhodnete získat prístup ke službám sociálních sítí tretích stran nebo je používat (napr. Facebook nebo Twitter), mužeme získat vaše osobní údaje, které jste zprístupnili temto službám, a to vcetne informací o vašich kontaktech na techto službách. Nekteré služby sociálních sítí umožnují napríklad predat obsah našich stránek vašim kontaktum nebo vyjmout informace o vašich kontaktech tak, abyste se s nimi mohli na našich stránkách spojit. Nekteré služby sociálních sítí vám také umožnují registraci nebo prihlášení na našich stránkách za úcelemzlepšení ci personalizace vaší práce s našimi stránkami. Vaše rozhodnutí používat služby sociálních sítí je vždy dobrovolné. Meli byste se však seznámit se zásadami ochrany soukromých údaju techto služeb sociálních sítí a ujistit se, že souhlasíte s tím, aby tyto služby vaše informace zprístupnily našim stránkám.

Informace, které shromaždujeme, navštívíte-li naše stránky nebo zobrazíte naši online reklamu

Navštívíte-li naše stránky nebo zobrazíte naše online reklamy, mužete použít soubory cookie, prvky web beacon nebo jiné technologie k získání informací o vašem pocítaci nebo zarízení a vašich online aktivitách. Následují príklady typu informací, které mužeme tímto zpusobem shromaždovat:

o typ zarízení (napr. stolní pocítac, tablet nebo mobilní zarízení),

o typ prohlížece (napr. Internet Explorer),

o operacní systém (napr. Windows),

o adresa IP, adresa MAC, ID zarízení, instalované fonty nebo podobné informace,

o webové stránky nebo online služby, které navštívíte pred našimi stránkami nebo po nich,

o vaše interakce s našimi stránkami (napr. odkazy, na které kliknete, a stránky a položky, které zobrazíte),

o zda otevrete nebo prepošlete naše e-maily nebo kliknete na prvky v techto e-mailech.

Informace, které mužeme získat z jiných zdroju

Informace o vás mužeme získat i z jiných zdroju, napr. z verejné databáze, ostatních znacek a skupin v rámci spolecnosti General Mills, a dalších komercne dostupných zdroju.

Upozornujeme, že cásti techto informací nebo všechny tyto informace, které shromáždíme nebo získáme, mohou být slouceny nebo propojeny (námi nebo tretími osobami, které nám poskytují služby) pro libovolné úcely popsané v techto zásadách ochrany soukromých údaju, a to tak, aby nám pomohly optimalizovat zpusob komunikace s vámi a zlepšit naše výrobky, služby a marketingové úsilí.

Jak tyto informace používáme

Informace, které shromáždíme (ve spojení s ostatními informacemi, které prípadne my nebo tretí osoby již máme), slouží ke komunikaci týkající se našich výrobku, služeb a propagace a k tomu, abychom vám poskytli další informace, služby, výrobky nebo jiné materiály, které požadujete. Rovnež vám díky nim prizpusobíme interaktivní práci (vcetne poskytování príslušné reklamy na našich stránkách a jinde) a zlepšíme správu našich stránek, poskytování výrobku a nabídku služeb.

K nekterým konkrétním zpusobum, kterými mužeme tyto informace použít, patrí:

• zaregistrovat vás k príjmu e-mailu nebo jiných informací ci materiálu, které požadujete,

• zaregistrovat vás do souteže nebo jiné propagacní akce,

• zaregistrovat vás za úcelem poskytování slev, odmen, vzorku výrobku nebo jiných materiálu,

• vytvorit a spravovat váš úcet jako uživatele nebo clena našich stránek (nebo jako osoby, která muže prispívat do obsahu našich stránek),

• poskytovat vám služby nebo nabídky, které požadujete

• reagovat, pokud se obrátíte na zástupce pro služby zákazníkum,

• zpracovávat vaše platby za nákupy nebo další služby,

• lépe porozumet príjemcum našich stránek a služeb,

• analyzovat prístup k našim výrobkum, službám a stránkám a jejich použití,

• pomoci pri vývoji nových výrobku, služeb a stránek,

• vypracovat a poskytnout reklamu a další komunikacní prostredky, které jsou lépe prizpusobeny vašim zájmum,

• zlepšit naši reklamu,

• zajistit zabezpecení a ochranu pred podvody,

• prosazovat naše podmínky použití, pravidla komunity nebo jiná zákonná práva.

Nebudeme vám zasílat žádná e-mailová marketingová sdelení, pokud nebudete s dorucováním techto sdelení výslovne souhlasit. Pokud se prihlásíte k odberu techto e-mailu, budete mít vždy možnost se z odberu dalších e-mailových marketingových sdelení dané znacky nebo skupiny General Mills odhlásit.

Jak používáme soubory cookie, prvky web beacon a související technologie

Naše spolecnost (a tretí osoby, které poskytují obsah, reklamu nebo funkce na našich stránkách) muže používat soubory cookie, prvky web beacon a související technologie k usnadnení správy a navigace webových stránek, k lepšímu porozumení a vylepšení našich stránek, k urcení a zlepšení reklamy, která se vám zobrazuje zde nebo jinde. To vše vám poskytne bohatší interakci online. Další podrobnosti o techto technologiích uvádíme níže.

Všeobecný popis souboru „cookie“ a prvku „web beacon“

„Cookies“ jsou malé soubory, které jsou pri návšteve webových stránek umísteny do vašeho pocítace nebo zarízení. Soubory cookie lze používat k uložení jedinecných identifikacních císel spojených s vaším pocítacem nebo zarízením, takže vás lze rozpoznat jako stejného uživatele v rámci jedné nebo více relací prohlížení a v rámci jedné nebo více stránek.

Nekteré soubory cookie mají zásadní duležitost, protože vám umožnují pohybovat se po našich stránkách a používat jejich funkce, napr. prístup k zabezpeceným oblastem. Ostatní soubory cookie shromaždují informace o tom, jak návštevníci stránky používají (napríklad na které stránky chodí nejcasteji nebo zda dostávají z webových stránek chybové zprávy). Ve spojení s informacemi získanými pri vaší registraci na webové stránky nám soubory cookie umožnují privítat vás zpet na stránkách nebo jinak poskytovat vylepšené, osobnejší funkce. Soubory cookie mohou naším jménem používat také tretí osoby spravující naši reklamu nebo jiné webové stránky tak, aby nám umožnili zjistit, které reklamy privádejí návštevníky na naše stránky, a jinak zlepšovat nebo zamerovat naši online reklamu.

Vetšina prohlížecu automaticky soubory cookie akceptuje, ale mohou být nastaveny, aby tak necinily nebo aby uživatele upozornily, když jsou soubory cookie odeslány. Chcete-li soubory cookie zakázat, podívejte se do nabídky nápovedy prohlížece, kde zjistíte, jak soubory cookie zakázat. Upozornujeme, že pokud soubory cookie zakážete, muže se stát, že nebudete moci získat prístup k nekterým prizpusobeným funkcím na našich stránkách.

„Prvky web beacon“ a podobné technologie jsou drobné a transparentní obrázky, které napríklad umožnují nám a tretím osobám spocítat pocet uživatelu, kterí navštívili urcitou webovou stránku nebo získat prístup k urcitým souborum cookie. Získáte-li prístup ke stránce obsahující prvek beacon, vytvoríte komunikaci s webovým serverem, který shromažduje urcité informace o vašem pocítaci nebo zarízení. Tyto informace mohou zahrnovat vaši adresu IP, typ prohlížece, typ operacního systému a identifikátory, které byly uloženy v souborech cookie. Prvky beacon na našich stránkách mužeme používat ke zjištení poctu návštevníku na našich stránkách a rozpoznání uživatelu pomocí prístupu k jedinecným identifikátorum uloženým v souborech cookie, které byly nastaveny v jejich pocítacích a zarízeních. Skutecnost, že máme prístup k temto identifikátorum, nám umožnuje zajistit personalizovaný prístup k našim stránkám. Prvky beacon mužeme zahrnout také do reklam nebo e-mailových zpráv, abychom zjistili, jak se uživatelé ve vztahu k nim chovají.

Soubory cookie využívané pro úcely cílené online reklamy

Tretí osoby, které jsou zapojeny do poskytování reklamních služeb jiným spolecnostem na našich stránkách nebo které se podílejí na urcování reklam zobrazovaných na webových stránkách tretích osob, mohou používat soubory cookie ke shromaždování informací o vašich online aktivitách, napr. o reklamách nebo webových stránkách, které jste zobrazili. Na základe toho lze odvodit, která reklama by pro vás mohla být relevantní.

Tyto tretí osoby mohou používat informace shromáždené pomocí techto souboru cookie k zobrazení reklam, o nichž se domnívají, že jsou pro vás relevantní, navštívíte-li webové stránky, které nepatrí naší spolecnosti. Tento postup se nazývá „online behaviorální reklama“.

Podrobnejší informace o typech souboru cookie, které využíváme, zobrazíte kliknutím sem.

Další použití místního úložište a jedinecné identifikátory

Naše spolecnost (a tretí osoby, které poskytují obsah, reklamu nebo funkce na našich stránkách) muže používat také jiné druhy technologií místního úložište, které fungují podobne jako soubory cookie, napr. místne sdílené objekty (známé také jako soubory „Flash cookie“) a místní úložište HTML5. Tyto technologie jsou podobné souborum cookie tím, že využívají úložište ve vašem zarízení pro úcely identifikace zarízení v ruzných službách a relacích. Upozornujeme však, že tyto technologie mohou využívat jiných soucástí vašeho zarízení než soubory cookie a je možné, že je nebudete moci ovládat pomocí standardních nástroju prohlížece a nastavení. Informace o zakázání ci odstranení informací obsažených v souborech flash cookie zobrazíte kliknutím sem.

Krome toho v závislosti na prohlížeci nebo zarízení, které používáte, mužeme (my a tretí osoby, které poskytují na našich stránkách obsah, reklamu nebo funkce) prijímat identifikátor vašeho zarízení s prohlížecem, který lze použít pro úcely podobné tem, pro které my a ostatní používají soubory cookie a prvky beacon. Identifikátory nevytvárejí služby, ke kterým získáváte prístup, ale spolecnosti, které vytvárejí software pracující ve vašem zarízení nebo prohlížeci. Pokud napríklad získáte prístup k našim stránkám pomocí systému iOS 7 spolecnosti Apple ve vašem iPhonu, mužeme získat docasný identifikátor zarízení nazývaný „identifikátor pro inzerenty“ (neboli „IDFA“). V nastavení ochrany soukromí vašeho zarízení iPhone mužete tento identifikátor „resetovat“, což znamená, že príšte, když navštívíte naše stránky, bude odeslán jiný identifikátor.

Jak mužeme sdílet informace s ostatními

Informace, které shromaždujeme, mužeme sdílet s následujícími typy subjektu, krome jiného i se subjekty, jež sídlí mimo zemi vašeho bydlište:

• Pobocky Informace mužeme sdílet v rámci spolecnosti General Mills s našimi partnery a v rámci naší skupiny pridružených spolecností.

• Poskytovatelé služeb Informace – vcetne informací, které vás osobne identifikují – mužeme sdílet se spolecnostmi, které poskytují služby naším jménem. Tyto strany mohou informace používat výhradne ve spojení s konkrétními službami, které nám poskytují. Nekterí poskytovatelé služeb mohou být zapojeni do správy nebo doplnování našich databází, a aby tak mohli cinit, potrebují prístup k vašim informacím. Mužeme napríklad poverit tretí osobu, aby overila správnost informací v našich databázích nebo shromáždila informace o jednotlivcích v našich databázích z komercne dostupných zdroju. Jako další príklad mužeme poskytnout informace tretím osobám, které nám pomáhají zacílit konkrétní reklamní sdelení v prípade, že navštívíte jiné stránky.

• Jiné strany v prípade, že je to vyžadováno zákonem nebo nutné k ochrane našich uživatelu a služeb Mužeme také poskytovat informace – vcetne informací, které vás osobne identifikují – tretím osobám za úcelem:

o ochrany vašich zákonných práv a také práv uživatelu našich stránek nebo jiných osob,

o ochrany bezpecnosti a zabezpecení stránek, jejich uživatelu nebo jiných osob,

o zabránení podvodum,

o dodržení zákona nebo reakce na soudní rízení nebo žádosti o spolupráci ze strany vládního subjektu bez ohledu na to, zda je to ze zákona povinné ci nikoli.

• Jiné osoby v souvislosti s podnikovou transakcí V prípade, že prodáme nebo prevedeme celý podnik nebo majetek ci jeho cást na tretí osobu a rovnež v nepravdepodobném prípade konkurzu, si vyhrazujeme právo prevést libovolné informace, které o vás máme. Mimo tento kontext neprodáme žádné seznamy kontaktních informací zákazníku nesprízneným spolecnostem pro marketingové úcely.

• Jiné prípady s vaším souhlasem Krome sdílení popsaného nebo povoleného temito zásadami ochrany soukromých údaju mužeme samozrejme sdílet informace o vás se tretími osobami vždy, když nám potvrdíte svuj souhlas s takovým sdílením.

Tretí osoby, které poskytují na našich stránkách obsah, reklamu nebo funkce

Nekterý obsah, reklama a funkce na našich stránkách mohou být poskytovány tretími osobami, které s námi nejsou sprízneny. Napríklad:

• Urcité tretí osoby mohou zajištovat reklamu nebo sledovat, které reklamy si uživatelé prohlédnou, jak casto si tyto reklamy prohlížejí a jak na ne reagují. Tyto tretí osoby mohou používat k poskytování techto služeb soubory cookie, prvky web beacon a související technologie.

• Mužeme vám umožnit sdílet urcité materiály na stránkách s ostatními pomocí služeb sociálních sítí, napr. Facebooku a Twitteru.

Tyto tretí osoby mohou shromaždovat nebo získávat urcité informace o vaší aktivite na stránkách, a to vcetne shromaždování a získávání pomocí souboru cookie, prvku beacon a podobných technologií. Tyto informace mohou být shromaždovány v case a kombinovány s informacemi shromáždenými na ruzných webových stránkách a online službách.

Jednou ze tretích osob, které poskytují služby na našich stránkách, je spolecnost Google Inc. Jako mnoho webových stránek, i my používáme službu Google Analytics, poskytující informace o tom, kolik uživatelu navštíví naše stránky, kdy je navštíví a jak se na stránkách pohybují. Google nabízí doplnek prohlížece, který uživatelum umožnuje zrušit oznamování údaju o jejich návštevách pomocí služby Google Analytics webovým stránkám. Další informace o tomto doplnku najdete zde.

Prenos dat do zahranicí

Vaše informace mužeme v souladu s temito zásadami ochrany soukromých údaju shromaždovat, prenášet, ukládat a zpracovávat také mimo zemi vašeho bydlište. Upozornujeme, že zákony o ochrane dat a jiné zákony zemí, do nichž vaše informace mohou být predány, nemusí být stejne komplexní jako zákony vaší zeme.

Zabezpecení údaju o kreditní karte a informací o transakcích

Naším závazkem je, aby vaše online transakce byly bezpecné a zabezpecené. Abychom napríklad primerene zajistili ochranu soukromých údaju a bezpecnost údaju o vaší kreditní karte pri provádení objednávky, používáme technologii Secure Sockets Layer (SSL). SSL používá šifrovací technologii k vytvorení zabezpeceného spojení mezi vaším a naším pocítacem. Zavedli jsme také postupy na ochranu dalších informací, které od vás získáváme. Upozornujeme však, že nemužeme zarucit absolutní bezpecnost všech informací, které poskytujeme online. Poskytujete je na vlastní riziko.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na stránky našich pridružených spolecností a na stránky, které vlastní a provozují tretí osoby. Tyto stránky mohou mít své vlastní zásady ochrany soukromých údaju a nerídí se našimi zásadami ochrany soukromých údaju. Nejsme proto odpovední za postupy ochrany soukromých údaju nebo obsah stránek, které vlastní a provozují tretí osoby. Jiné stránky mohou shromaždovat informace a zacházet s nimi odlišne, proto vám doporucujeme, abyste si peclive precetli a prostudovali zásady ochrany soukromých údaju jednotlivých stránek, které navštevujete.

Uživatelem generovaný obsah a funkce verejného profilu

Naše stránky mohou príležitostne obsahovat interaktivní oblasti, kde mohou uživatelé stránek poskytovat své komentáre nebo jiný obsah (vcetne informací o uživateli, které mohou být zobrazeny na verejném profilu uživatele v rámci online komunity), který muže být viditelný pro ostatní. Uživatelé by meli mít na pameti, že v obsahu odesílaném ke zverejnení o sobe dobrovolne poskytují osobní identifikující informace (napr. jméno, e-mailovou adresu atd.). Tyto informace si mohou precíst jiné osoby a použít je. Muže to vést k nevyžádaným zprávám od jiných prispívajících osob nebo stran. Neposkytujeme žádná prohlášení a neprebíráme žádné povinnosti, pokud jde o bezpecnost nebo použití informací, které dobrovolne zahrnete do vámi poskytnutého obsahu.

Nástroje pro odeslání prátelum

Tyto stránky mohou príležitostne obsahovat aplikace pro odeslání prátelum, které usnadnují preposlání informací nebo materiálu z našich stránek prátelum nebo rodinným príslušníkum e-mailem. Pro získání adresy vaší e-mailové zprávy vás muže aplikace požádat o zadání e-mailové adresy príjemce nebo podobné informace (vcetne vaší e-mailové adresy). Aplikace tyto informace použije k presnému adresování vaší zprávy. Protokol o techto informacích si mužeme prechodne ponechat pro úcely odstranování potíží a zabránení podvodum. Pokud vám nabízíme urcitou formu odmeny za doporucení za úcelem vyvolání akce ze strany príjemce (napríklad získáte odmenu, když se príjemce rozhodne zaregistrovat k nekteré z našich nabídek poté, co od vás obdrží e-mail), mužeme si ponechat také informace potrebné ke zjištení, zda vám vznikl nárok na odmenu za doporucení.

Ochrana soukromých údaju detí

Tyto webové stránky nejsou cíleny na deti a nebudeme na nich požadovat informace od detí mladších 13 let. Spolecnost General Mills vlastní jiné stránky, které jsou plne nebo cástecne zamereny na detské publikum. Naše závazky týkající se ochrany soukromých údaju detí jsou podrobneji popsány v zásadách ochrany soukromých údaju na príslušných stránkách. Spolecnost General Mills a její pridružené spolecnost venují zvláštní péci ochrane soukromých údaju detí ve veku do 13 let. Doporucujeme také, aby rodice sledovali aktivity svých detí na internetu a používali software nebo jiné nástroje, které mohou pomoci jejich detem užívat si zábavu a radost z online zážitku, aniž by byla ohrožena jejich osobní bezpecnost nebo umožneno používání internetu zpusobem, který není v souladu s preferencemi jejich rodicu.

Prístup k vaším informacím

Podle zákonu nekterých jurisdikcí mužete mít právo požádat o sdelení podrobností o tom, jaké informace shromaždujeme, a prípadne také o opravu nepresností. Budete-li mít zájem o zprístupnení svých informací nebo o jejich odstranení, obratte se na naše oddelení služeb zákazníkum na adrese [sem vložte e-mailovou adresu]. Na adrese [sem vložte e-mailovou adresu] také mužete odmítnout príjem zpráv prímého marketingu.

Zmeny našich zásad ochrany soukromých údaju

Tyto zásady ochrany soukromých údaju mužeme kdykoli dle vlastního uvážení pozmenit nebo nahradit. Príležitostne si znovu overte, zda jste informováni o všech aktualizacích nebo zmenách techto zásad ochrany soukromých údaju. Není-li uvedeno jinak, naše aktuální zásady ochrany soukromých údaju se vztahují na všechny informace shromaždované našimi stránkami, na nichž je zobrazen odkaz na tyto zásady ochrany soukromých údaju, nebo jejich prostrednictvím.

Váš souhlas s podmínkami techto zásad ochrany soukromých údaju

Používáním techto stránek vyjadrujete souhlas se všemi podmínkami techto zásad ochrany soukromých údaju a s podmínkami používání techto stránek . Pokud s nekterou z podmínek techto zásad ochrany soukromých údaju nebo s nekterou z podmínek používání stránek nesouhlasíte, tyto stránky nepoužívejte a neodesílejte žádné informace.

Jak nás mužete kontaktovat

Tuto stránku provozuje [vložte název a poštovní adresu subjektu]. Pokud k temto zásadám ochrany soukromých údaju nebo ke shromaždování a využívání informací máte jakékoli otázky nebo vám cokoli není jasné, neváhejte nás kontaktovat.Spojit se s námi mužete také telefonicky na císle [vložte telefonní císlo] [vložte provozní dobu linky].

Oznámení o souborech cookie

Používané typy souboru cookie

V souvislosti s provozem techto stránek používáme ruzné typy souboru cookie vcetne všech nebo nekterých typu popsaných níže.

Preferencní soubory cookie

Díky preferencním souborum cookie si stránky dokážou zapamatovat informace jako napríklad uprednostnovaný jazyk, jež umožní jejich prizpusobení uživateli. Na základe techto souboru cookie vám mužeme poskytovat informace týkající se prímo vašeho regionu a upravit vzhled stránek podle vašich potreb. Pokud jsou tyto soubory cookie zablokovány nebo zakázány, tyto stránky nemusí být plne funkcní, ale presto by s nimi melo být možné pracovat.

Soubory cookie zabezpecení

Soubory cookie zabezpecení slouží k overování uživatelu a pomáhají bránit zneužívání prihlašovacích údaju a zamezit prístupu neoprávnených osob k datum uživatelu. Pokud jsou tyto soubory cookie blokovány nebo zakázány, stránky nebudou fungovat tak, jak mají.

Procesní soubory cookie

Procesní soubory cookie napomáhají tomu, abyste pri práci se stránkami získali služby, které ocekáváte, napríklad abyste mohli využívat zabezpecené oblasti stránek. Pokud jsou tyto soubory cookie blokovány nebo zakázány, stránky nebudou fungovat tak, jak mají.

Reklamní soubory cookie

Reklamní soubory cookie využívají subjekty, jež se podílejí na prezentaci reklamních sdelení jiných spolecností na našich stránkách nebo jež urcují, která naše reklamní sdelení (nebo reklamní sdelení tretích stran) vám nabídnout na webových stránkách tretích stran. Tyto soubory cookie shromaždují informace o vašich online aktivitách, napríklad o tom, jaké reklamy prohlížíte nebo jaké webové stránky navštevujete. Tyto informace umožnují stanovit, jaká reklamní sdelení by pro vás mohla být relevantní. Na základe techto informací vám poté lze nabízet reklamní sdelení, která vás pravdepodobne nejvíce zaujmou, a to i na stránkách, které nepatrí naší spolecnosti. Pokud jsou tyto soubory cookie zablokovány nebo zakázány, tyto stránky nemusí být plne funkcní, ale presto by s nimi melo být možné pracovat.

Relacní soubory cookie

Prostrednictvím techto souboru cookie stránky shromaždují informace o tom, jakým zpusobem s nimi pracujete, napríklad které stránky navštevujete nejcasteji nebo jestli se vám po prechodu na konkrétní stránky zobrazují chybové zprávy. Díky temto souborum cookie mužeme prubežne zkvalitnovat své služby. Pokud jsou tyto soubory cookie zablokovány nebo zakázány, tyto stránky nemusí být plne funkcní, ale presto by s nimi melo být možné pracovat.

Analytické soubory cookie

Analytické soubory cookie shromaždují informace o využívání stránek. Umožnují nám zjištovat napríklad to, které stránky uživatelé navštevují nejcasteji. Díky tomu své stránky mužeme dále zdokonalovat. Se stránkami by melo být možné pracovat, i když jsou tyto soubory cookie blokovány nebo zakázány.